Mali ste na mysli modul iORIS UV  údržba vozidiel ?

Informujeme Vás a radíme Vám, ako už dnes správne nahrávať prvotné doklady v moduloch IS ORIS tak, aby tieto boli ešte lepšie pripravené aj  pre analýzy nákladov na vozidlá v  novom module iORIS UV - údržba vozidiel

myslite na kvalitné dáta pre analýzy nákladov na vozidlá už dnes

Vážení zákazníci,
už v októbri 2019 naša spoločnosť dokončila vývoj nového modulu iORIS UV - údržba vozidiel, súčasťou ktorého je okrem iného aj veľmi atraktívna funkčnosť:  online generátor nákladov na vozidlá.

Výkonné filtre a funkcie tohto generátora dokážu na počkanie zobrazovať komplexné náklady na jedno alebo skupiny vozidiel podľa kombinácie rôznych zvolených filtrovacích parametrov - napr. za EČ, druh, typ vozidla, za stredisko alebo celú spoločnosť, zvolený časový interval alebo akýkoľvek hľadaný textový výraz.

Program pritom vyhľadá a zobrazí všetky príslušné prvotné doklady a v hlavičke zobrazeného výberu zobrazí graf nákladov zoskupených do 4 okruhov: náklady na materiál, náklady na mzdy, náklady dodávateľské a náklady na PHM.

Generátor nákladov preberá do výsledných analýz dáta z viacerých zdrojov, ktoré sú už dlhé roky priebežne nahrávané do IS ORIS z dôvodu mesačných uzávierok v module OE - operatívna evidencia. Konkrétne sú to moduly:

Pre ďalšie skvalitnenie podkladov pre generátor nákladov na vozidlá boli v Update 329A zo dňa 10.10.2019 dopracované v uvedených častiach IS ORIS úpravy, ktoré ďalej rozširujú a spresňujú zdrojové dáta pre analýzy nákladov.

Odporúčame Vám preto začať vypĺňať tieto nové polia aj v prípade, že modul UV - údržba vozidiel ešte nemáte zavedený do ostrej prevádzky. Ideálnym obdobím pre zavedenie nových pravidiel je práve začiatok roka 2020.

Po zavedení modulu UV v budúcnosti bude tento zobrazovať dáta od začiatku roku 2020 ešte kvalitnejšie a úplnejšie.

Popis zmien potrebných pri nahrávaní prvotných dokladov je podrobne uvedený v nasledovnej časti. 


Odporúčané zmeny v zapisovaní dát pre potreby analýz v module iORIS UV - údržba vozidiel od januára 2020


Sklad MTZ

Na formulár skladového dokladu Výdajka boli dopracované polia ID vozidla a Poznámka.

V prípade ak sa zo skladu vydáva skladová položka súvisiaca s opravou (údržbou) konkrétneho vozidla je potrebné okrem zadaného EČ uviesť aj ID vozidla, pre presnú špecifikáciu ku ktorému ID sa oprava vzťahuje a zapísať Poznámku (podrobnejší popis).


iMajstri

Po zadaní EČ v časti Výkony program ponúkne možnosť vybrať, či sa nahrávaný náklad bude vzťahovať na podvozok alebo nadstavbu. Tieto hodnoty sa potom prenesú do OE - Denný záznam o výkone zamestnanca.


Operatívna evidencia

Na formulár Denný záznam o výkone zamestnanca, Denný záznam o výkone AÚ, Záznamy účtovníctvo- cudzie výkony boli dopracované polia Dátum, ID vozidla a Poznámka pre potreby vyšpecifikovania záznamov na konkrétne EČ vozidla (ID vozidla) pre účely ich zobrazenia v module Údržba v IS iOris a následne pre ich vysledovanie a vyhodnotenie.

Denný záznam o výkone zamestnanca

Pri prenose z modulu iMa (IS iOris) sa dátum, ID vozidla a poznámka prenášajú z Denných záznamov o výkone zamestnanca. V prípade ak záznamy vznikajú mimo prenosu z modulu iMa (ručným zápisom), v takom prípade je potrebné tieto údaje vyplniť.

2. denný záznam o výkone AÚ

Pri zápise výkonov zamestnanca, pri ktorom bolo použité EČ vozidla je potrebné vyplniť aj ID vozidla poprípade Poznámku (podrobnejší popis).

Záznamy účtovníctvo - cudzie výkony

Pri rozpise nákladov k jednotlivým účtovným dokladom, ktoré boli vystavené na konkrétne EČ vozidla je potrebné v rámci rozpisu do analytického účtu vyplniť aj polia ID vozidla poprípade Poznámku (podrobnejší popis).

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na technickej podpore ORIS - 0907 872 751.

S pozdravom

Tím ORIS