Update iOris

čo sme zlepšili, čo sme doplnili 

Zmeny vo verzii 76.0 zo dňa 26.10.2022

Modul iMajstri

 • Do zostáv Denný záznam o výkone zamestnanca a Súpis denných výkonov podľa lokalizácie bol dopracovaný parameter Objekt.
 • Pri zadávaní údajov do poľa Objekt v Dennom zázname o výkone zamestnanca je možné objekty filtrovať podľa kategórie (most, priepust).

Modul DPL - dochádzka, pracovný list

 • V programe bol dopracovaný nový výpočet príplatkov za sobotu, nedeľu a sviatok. Príplatky za danú zmenu je možné vypočítať do polnoci alebo od polnoci daného dňa. Druh výpočtu príplatkov je možné nastaviť pre každú skupinu zamestnancov samostatne.

Modul Číselníky

 • Do číselníka Karta zamestnanca bola dopracovaná funkcia na hromadnú zmenu týždenného pracovného fondu zamestnancov. Týždenný pracovný fond je možné zmeniť na viacerých kartách zamestnanca súčasne.

Modul Plánovanie

 • V module Plánovanie, časti Denný plán je možné vytvoriť šablóny skupín zamestnancov, kde sú pred vyplnení jednotliví zamestnanci s mechanizmami. Tieto šablóny je možné využívať v prípade, ak sa daný druh práce pravidelne opakuje v denných plánoch.
 • Odstránenie chýb a optimalizácia funkcií jednotlivých modulov.

Zmeny vo verzii 75.0 zo dňa 08.09.2022

Modul DPL - dochádzka, pracovný list

 • V programe bol dopracovaný Export Pracovného listu do mzdového programu Magma. Program vytvorí text súbor ktorý je vstupným súborom do mzdového programu Magma.

Modul Plánovanie

 • Z naplánovaných prác v dennom pláne je možné automaticky generovať príkazy na jazdu na vozidlá, ktoré boli naplánované v dennom pláne.
 • Odstránenie chýb a optimalizácia funkcií jednotlivých modulov.

Zmeny vo verzii 74.0 zo dňa 01.08.2022

Modul Plánovanie

 • V module Plánovanie bola dopracovaná možnosť vytvárať Denný plán na jednotlivé skupiny zamestnancov, zadelenie práce jednotlivým zamestnancom a pridelenie vozidiel a mechanizmov k jednotlivým zamestnancom. Program na základe noriem prác ponúka majstrovi, ktorý plánuje prácu pre zamestnancov na daný deň porovnanie hodín, ktoré by sa mali spotrebovať na danú prácu s naplánovanými hodinami.
 • Odstránenie chýb a optimalizácia funkcií jednotlivých modulov.

Zmeny vo verzii 73.0 zo dňa 13.07.2022

Modul Elektronická stazka

 • Do zostáv príkazu na jazdu Zostava 2, Zostava 3 - pole Továrenská značka program vyplní údaj Továrenská značka z karty vozidla.

Modul Plánovanie

 • Do programu iOris bol pridaný nový modul Plánovanie. V module plánovanie je možné vyplniť plán prác za stredisko na konkrétny mesiac.
 • V module Plánovanie je možné spustiť funkciu porovnania naplánovaných prác v Mesačnom pláne s vykonanými prácami zaznamenanými v module iMajstri.
 • Odstránenie chýb a optimalizácia funkcií jednotlivých modulov.

Zmeny vo verzii 72.0 zo dňa 24.06.2022

 • Odstránenie chýb a optimalizácia funkcií jednotlivých modulov.


Zmeny vo verzii 71.0 zo dňa 27.05.2022

Modul Elektronická stazka

 • V časti Stazka bola pridaná zostava Porovnanie odchýlok evidovaných a GPS km / PHM.
 • Do Mapového prehľadu bolo na mapu pridané zobrazenie úsekov z číselníka Cesty a zobrazenie mostov z číselnika Objekty. Po kliknutí na úsek alebo most sa zobrazia údaje o konkrétnom úseku alebo moste.
 • Do formulárov Stazka, Príkaz na jazdu a Príkaz na prácu bolo zapracované nové pole Objekt. V poli Objekt sa budú výberom z číselníka Objektov zadávať objektov. Výber objektu z číselníka objektov sa bude filtrovať podľa zadanej cesty a okresu. Ak užívateľ zadá pri rozpise analytického účtu jeden z parametrov (okres, cesta), z číselníka mu program ponúkne len tie objekty, ktoré sa k nemu vzťahujú. V prípade, ak nevyplní cestu alebo okres v rámci rozpisu analytického účtu, ponúknu sa z číselníka všetky objekty na všetkých cestách. Po výbere objektu z číselníka program automaticky vyplní číslo cesty a okres. Po výbere objektu z číselníka objektov sa dotiahne do dokladu Stazka užívateľské ID objektu vo formáte napr. M274.

Modul iMajstri

 • V zostavách Spotreba posypového materiálu a Denný záznam o výkone zamestnanca bola doplnená možnosť vytvoriť sumárnu zostavu za parametre, ktoré sú označené v zoskupení zostavy.
 • Do formulára DZV bolo zapracované nové pole Objekt. V poli Objekt sa budú výberom z číselníka Objektov zadávať objektov. Výber objektu z číselníka objektov sa bude filtrovať podľa zadanej cesty a okresu. Ak užívateľ zadá pri rozpise analytického účtu jeden z parametrov (okres, cesta), z číselníka mu program ponúkne len tie objekty, ktoré sa k nemu vzťahujú. V prípade, ak nevyplní cestu alebo okres v rámci rozpisu analytického účtu, ponúknu sa z číselníka všetky objekty na všetkých cestách. Po výbere objektu z číselníka program automaticky vyplní číslo cesty a okres. Po výbere objektu z číselníka objektov sa dotiahne do dokladu Stazka užívateľské ID objektu vo formáte napr. M274.

Modul Manažérske prehľady

 • Do modulu Manažérske prehľady boli pridané interaktívne zostavy vytvorené z údajov zapísaných do programu Oris a iOris.

Modul Číselníky

 • V číselníku Cenník analytík bolo pridané pole Partner, pomocou ktorého je možné daný číselník priradiť ku konkrétnemu zákazníkovi.
 • Bol vytvorený nový číselník Normy analytík, ktorý sa využíva v module Plánovanie. V číselníku sa ku konkrétnemu zákazníkovi a analytike priradí norma výkonu za deň a počet pracovníkov, ktorí danú normu za deň vykonajú.
 • Bol vytvorený nový číselník Objekty, ktorý sa využíva na zadanie výkonu práce na konkrétny cestný objekt (most, priepust, tunel, podjazd ...) v moduloch ES, iMajstri, Sklad, Doprava, OE.

UPOZORNENIE

Pre sprístupnenie číselníka objektov prosím kontaktujte firmu ICP, ktorá Vám poskytne bližšie informácie k aktivácii Číselníka objektov prevzatého z cestnej databanky.

 • Odstránenie chýb a optimalizácia funkcií jednotlivých modulov.

Zmeny vo verzii 70.0 zo dňa 28.03.2022

Modul Číselníky

 • Na požiadanie zákazníka bola do číselníka Zamestnanci pridaná možnosť vytvoriť čiastočnú kartu zamestnanca vyplnením OSČ, mena a priezviska. Kartu zamestnanca bude možno využívať v ostatných moduloch až vtedy, keď budú vyplnené všetky potrebné údaje o zamestnancovi
 • Odstránenie chýb a optimalizácia funkcií jednotlivých modulov.

Zmeny vo verzii 69.0 zo dňa 09.02.2022

Modul Elektronická stazka

 • Do zostavy Stazka boli pridané údaje o PHM a druhu prídavného zariadenia, ktoré je pripojené k vozidlu.
 • V časti Mapový prehľad je možné zobrazovať aktuálnu polohu vozidiel, ktorých GPS dáta sa prenášajú do systému iOris pomocou novej služby Datacar.
 • V nastaveniach pre ES pridaná možnosť nastaviť ignorovanie kontroly percentuálneho rozdielu medzi GPS km a reálnymi km. V nastaveniach sa zadá najväčšia celková dĺžka jazdy na stazke, pri akej je možné vynechať kontrolu.

Modul Číselníky

 • V číselniku Cesty, časť úseky boli doplnené polia na zadanie špecifických dát pre jednotlivé úseky. Číselník bol upravený na žiadosť zákazníka.
 • Odstránenie chýb a optimalizácia funkcií jednotlivých modulov.

Zmeny vo verzii 68.0 zo dňa 09.02.2022

Modul Elektronická stazka

 • V module Elektronická stazka časť Mapy bola pridaná možnosť zobraziť bod na mape pomocou Street view a zobraziť bod na katastrálnej mape s údajmi z portálu ZB GIS.
 • Bolo pridané prepojenie s novou službou od Datacar, pomocou ktorej je možné importovať dáta z GPS vozidiel.
 • Pridané načítavanie ciest a výkonov z aplikácie na meranie výkonov do formulára Stazka na spracovanie údajov.
 • Bol pridaný nový spôsob prenosu dát z ES do DZV v module iMajstri. Pomocou tohto prenosu dát je možné preniesť údaje aj pre členov osádky. Ďalej je možné celkový výkon na jednotlivých analytikách rozdeliť aj na členov osádky.
 • V module ES bola pridaná záložka Naplánovaný čas kde je možné zobraziť, koľko hodín práce je naplánovaných pre jednotlivých zamestnancov v danom dni na určitom stredisku.
 • Do Príkazu na jazdu bola vytvorená nová zostava s názvom Príloha v ktorej je možné zobraziť prácu naplánovanú pre jednotlivých zamestnancov a materiál, ktorý budú pre danú prácu potrebovať.
 • Odstránenie chýb a optimalizácia funkcií jednotlivých modulov.

Zmeny vo verzii 67.0 zo dňa 22.10.2021

 • Odstránenie chýb a optimalizácia funkcií jednotlivých modulov.

Zmeny vo verzii 66.0 zo dňa 25.06.2021

Modul Elektronická stazka

 • Bola vytvorená aplikácia pre systém Android, pomocou ktorej je možné zaznamenávať výkony jednotlivých zamestnancov. Výkony je možné zaznamenávať manuálne zápisom do formulára, alebo pomocou merania, kde sa automaticky zaznamená výkon a čas. K jednotlivým výkonom je možné pridať aj fotku z miesta výkonu. Jednotlivé výkony je možné sledovať aj na mape v Príkaze na jazdu alebo Príkaze na prácu.
 • Bola vytvorená zostava Plán denných výkonov, kde je možné zobraziť jednotlivé plánované výkony na skupiny zamestnancov.

Modul DPL - dochádzkový pracovný list

 • Bola vytvorená aplikácia pre systém Android Terminál dochádzky, kde je možné zaznamenávať príchody a odchody do a zo zamestnania. Aplikácia je prepojená s pracovným listom a je možné príchody a odchody prenášať do pracovného lístka jednotlivých zamestnancov.
 • Odstránenie chýb a optimalizácia funkcií jednotlivých modulov.

Zmeny vo verzii 65.0 zo dňa 10.03.2021

 • Odstránenie chýb a optimalizácia funkcií jednotlivých modulov.

Zmeny vo verzii 64.0 zo dňa 15.12.2020

 • Odstránenie chýb a optimalizácia funkcií jednotlivých modulov.

Zmeny vo verzii 63.0 zo dňa 28.10.2020

Modul Elektronická stazka

 • Do Príkazu na jazdu (PJ) a Príkazu na prácu (PP) bola pridaná možnosť zaradiť zamestnancov do pracovných skupín. Pracovné skupiny slúžia na vyhodnocovanie plánov prác ktoré sú evidované v PJ a PP,
 • Do Príkazu na prácu bola pridaná zostava Príkaz na prácu,

Modul Dispečerská služba

 • V dispečerskej službe bola dopracovaná zostava Predbežné výkony. V zostave je možné zobrazovať predbežné výkony zapísané v jednotlivých službách. Tieto údaje je možné filtrovať podľa časového obdobia, OZ a OS.

Modul Manažérske prehľady

 • Do modulu Manažérske prehľady bola doplnená možnosť zobrazenia jednotlivých pracovných skupín do ktorých sú zaradení jednotliví zamestnanci. V každej skupine sú zobrazené analytické účty, ktoré sú pre skupinu určené, zamestnanci a vozidlá. Pri každom zamestnancovi je zobrazené číslo Príkazu na jazdu (PJ) alebo príkazu na prácu (PP). Po kliknutí na číslo PJ/PP sa automaticky otvorí daný PJ/PP.
 • Odstránenie chýb a optimalizácia funkcií jednotlivých modulov.

Zmeny vo verzii 62.0 zo dňa 23.9.2020

Modul Dispečerská služba

 • Zjednodušenie zapisovania naloženého materiálu pri výjazde vozidla a úprava použitého materiálu pri návrate vozidla z výkonu. Jednotlivé nakládky materiálov je po zapracovaní zmien možné vyplniť z číselníka nakládok, v ktorom sú nadefinované kombinácie materiálov zároveň s pomermi a percentuálnou koncentráciou roztoku. Pri zadávaní nakládky materiálu sa teda výrazne obmedzí chybovosť zadávaných údajov a zároveň sa zrýchli zapisovanie týchto údajov (zápis na 2 kliky).

 • Automatické prepočítavanie použitého materiálu k jednotlivým výkonom. Je možné prepočítať a vyplniť tieto údaje automaticky po stlačení tlačidla Prepočítať. Program automaticky prepočíta podľa pomeru množstvo použitého materiálu a zapíše údaje na správne miesto.
 • Odstránenie chýb a optimalizácia funkcií jednotlivých modulov.

Zmeny vo verzii 61.0 zo dňa 3.8.2020

 • Odstránenie chýb a optimalizácia funkcií jednotlivých modulov.

Zmeny vo verzii 60.0 zo dňa 15.5.2020

 • Odstránenie chýb a optimalizácia funkcií jednotlivých modulov.

Zmeny vo verzii 59.0 zo dňa 9.3.2020

Modul iMajstri

 • Bola pridaná možnosť editácie dátumu v hlavičke denného záznamu o výkone. V DZV je možné zmeniť dátum len v prípade, že na nový dátum už neexistuje DZV.
 • Bolo pridané tlačidlo na prechod z Denného záznamu o výkone do Denného záznamu dochádzky zamestnanca.
 • Pridaná funkcia kopírovania poľa z predchádzajúceho záznamu. Pomocou tlačidla Insert s prekopíruje rovnaký záznam, aký bol v rovnakom poli v predchádzajúcom zázname. Zároveň bola dopracovaná možnosť ukladať záznamy pomocou klávesovej skratky Ctrl + Enter (nahrádza kliknutie na tlačídlo Vložiť na konci riadku)

Modul DPL - dochádzkový pracovný list

 • Do denného záznamu dochádzky bolo pridané upozornenie o zmene letného / zimného času.
 • Na požiadanie zákazníka bolo vo formulári Dochádzka za mesiac presunuté tlačidlo Zmazať celý mesiac na iné miesto.
 • Odstránenie chýb a optimalizácia funkcií jednotlivých modulov.

Zmeny vo verzii 58.0 zo dňa 31.1.2020

Modul Elektronická stazka

 • Do prehľadu Vozidlo bol pridaný Export prehľadu pomocou ktorého je možné vyexportovať prehľad do xls tabuľky podľa zapnutých filtrov v prehľade Vozidlo,

Modul Číselníky

 • Do číselníkov Analytika, Zamestnanci, Vozidlá bol pridaný Export prehľadu pomocou ktorého je možné vyexportovať číselník do xls tabuľky podľa zapnutých filtrov.

Modul iMajstri

 • Do prehľadu Denný záznam o výkone bol pridaný Export prehľadu pomocou ktorého je možné vyexportovať prehľad do xls tabuľky podľa zapnutých filtrov v prehľade Denný záznam o výkone,

Zmeny vo verzii 57.0 zo dňa 15.1.2020

Modul Elektronická stazka

 • V prehľade Príkazov na jazdu bol doplnený údaj (pridaný stĺpec na konci prehľadu), či bol príkaz na jazdu použitý v elektronickej stazke,
 • Bola dopracovaná funkcia, pomocou ktorej sa automaticky pri vymazaní záznamu DZV, ktorý bol vytvorený prenosom z ES, vráti elektronická stazka do kroku 4 a je možné ju editovať a opätovne preniesť do DZV,
 • Do prehľadu Stazka bola pridaná zostava Prehľad ES, v ktorej je možné vytlačiť alebo prekonvertovať do xls prehľad staziek vyfiltrovaných podľa filtrov v prehľade staziek,

Modul Dispečerská služba

 • Na žiadosť zákazníka bolo zväčšené okno Miesto výkonu vo výjazde a návrate vozidla na 500 znakov,
 • Na žiadosť zákazníka bolo dopracované zobrazovanie názvov ciest v Priebehu služby pri rozkliknutí jednotlivých výjazdov a návratov vozidiel,
 • Bola pridaná možnosť nastavenia notifikácií pre jednotlivé OZ. V prípade že je v Dispečerskej službe zapísaná dôležitá udalosť, dopravné obmedzenie alebo vyhlásený situačný stupeň, program odošle SMS a e-mail na určené telefónne čísla a e-mailové adresy,

Modul DPL - dochádzkový pracovný list

 • Bola vytvorená funkcia na hromadnú zmenu skupiny na karte zamestnanca,
 • V prehľade zamestnancov bol doplnený údaj (pridaný stĺpec) na kontrolu, akú skupinu zamestnancov má priradený konkrétny zamestnanec,
 • Bola doplnená funkcia na kopírovanie pracovných lístkov na skupinu zamestnancov.
 • V nastaveniach pre DPL je možné nastaviť generovanie stravného lístka pri zadaní položky Dovolenka.

Modul iMajstri

 • Do parametrizačného okna zostavy Spotreba posypového materiálu bola doplnená možnosť vypnúť v zostave položky s nulovou hodnotou.Zmeny vo verzii 57.0 zo dňa 15.1.2020

Zmeny vo verzii 56.2 zo dňa 19.12.2019

Modul Elektronická stazka

 • V číselníku Pravidlá pre dopĺňanie analytík bola pridaná možnosť vytvorenia nových záznamov užívateľom. Užívateľ môže pridať pravidlá podľa materiálu v nakládke a priradiť k nim analytiku, ktorá sa má automaticky doplniť vo výkonoch.
 • Do zostavy Stazka (Denný záznam o výkone vozidla) bola pridaná tabuľka Výkony z GPS spolu. V tabuľke sú rozpísané jednotlivé výkony, ktoré boli prijaté z GPS. Obdobná tabuľka je aj v zostave Sumár výkonov k DZVV.

Modul Dispečerská služba

 • Doplnená možnosť nastaviť v Dispečerskej službe viac meteopointov (počasí) k jednému stredisku. Jednotlivé meteopointy sa definujú v číselníku Kontrola úsekov a je možné im priradiť názov meteopointu. Tieto Meteopointy je možné preniesť na portál Zjazdnost.sk.

Modul DPL - dochádzkový pracovný list

 • Bola vytvorená nová zostava Zoznam stravných lístkov ktorá zobrazuje počet stravných lístkov a ich hodnotu, zadaných v dochádzke pre konkrétneho zamestnanca v mesiaci. Ďalej zobrazuje počet dní PN, OČR a § jednotlivých zamestnancov v danom mesiaci. Zostavu je možné filtrovať podľa mesiaca, OSČ, OS a OZ.
 • Zmenil sa systém zobrazovania čistého odpracovaného času v dochádzke za mesiac.
 • Odstránenie chýb a optimalizácia funkcií jednotlivých modulov.

Zmeny vo verzii 55.0 zo dňa 6.11.2019

Modul Dispečerská služba

 • Doplnená možnosť nastaviť v číselníku DS Čas služby začiatky a konce dispečerských služieb počas pracovných dní, víkendov a sviatkov pre každé OS samostatne. V prípade, že v číselníku nebude OS nadefinované, budú použité časy z predvolených údajov.
 • Doplnené upozornenie na vypísanie počasia a výkonov pre Situačnú správu.
 • V Dispečerskej službe časť Vozidlá - Zamestnanci bolo pridané tlačidlo na vytvorenie príkazu na jazdu. Po stlačení tlačidla sa na novej karte automaticky otvorí formulár na vytvorenie príkazu na jazdu.
 • Odstránenie chýb a optimalizácia funkcií jednotlivých modulov.

Zmeny vo verzii 54.0 zo dňa 11.10.2019

Modul Elektronická stazka

 • V časti Príkaz na jazdu bola pridaná zostava na hromadnú tlač príkazov na jazdu. V prehľade Príkazov na jazdu si užívateľ označí jednotlivé príkazy na jazdu (jednotlivé riadky pomocou checkboxu na začiatku riadku), ktoré chce vytlačiť, klikne na ikonu Zostava a nastaví typ zostavy. Program vytlačí vybrané Príkazy na jazdu bez nutnosti jednotlivé príkazy na jazdu otvárať.

Modul Údržba vozidiel

 • Vytvorený nový modul Údržba vozidiel určený na plánovanie údržieb vozidiel a sledovanie nákladov na ich realizáciu.

 • Časť modulu Plán údržieb slúži na naplánovanie údržby na vozidlo podľa odjazdených km alebo dátumu. Keď sa blíži termín vykonania údržby, program pošle upozornenie formou SMS alebo e-mailu. Plán údržby sa automaticky aktualizuje po vykonaní plánovanej údržby.
 • Časť modulu Vykonaná údržba slúži na evidenciu vykonaných údržieb a následne na kontrolu nákladov na údržbu vozidiel a analýzy poruchovosti jednotlivých častí vozidla.
 • V časti modulu Náklady na vozidlá je možné sledovať náklady vynaložené na údržbu vozidiel, ktoré sú zaznamenané v moduloch Sklad a Operatívna evidencia (denný záznam o výkone zamestnanca, záznamy účtovníctvo - cudzie výkony). Zároveň tu je možné nájsť náklady spojené so spotrebou PHM na jednotlivých vozidlách.

Zmeny vo verzii 53.0 zo dňa 23.9.2019

Modul Elektronická stazka

 • Vo formulári Príkaz na jazdu bola doplnená tlačová zostava Príkaz 3, pomocou ktorej je možné tlačiť druhú stranu tlačiva Stazka, ktorá slúži na manuálny zápis vodičov o výkonoch vozidla.
 • Na základe požiadavky zákazníka je možné nastaviť v príkaze na jazdu, v tlačovej zostave 2 a 3, v okne Organizácia požadovaný text(celý názov organizácie, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH).
 • Opravená chyba Tlač formulára, ktorá vznikla na základe update Chrome na verziu 77.

Zmeny vo verzii 50.0 zo dňa 22.7.2019

Modul Elektronická stazka

 • Vo formulári Elektronická stazka bola v číselníku Pravidlá pre dopĺňanie analytík doplnená možnosť vyplniť analytiky pre diaľnice a rýchlostné cesty. Tieto analytiky sa potom podľa tried ciest automaticky dopĺňajú pomocou funkcie Doplň analytiky v Elektronickej stazke, časti Výkony.
 • V Príkaze na jazdu, tlačová zostava Príkaz 2 bolo zväčšené písmo na údajoch EČV a Vodič.
 • Pri zadávaní výkonov, povolené zadanie výkonu s časom 0:00 (možnosť zadať aj v iMajstri, Dispečerská služba)

Modul iMajstri

 • Funkcia Kopírovanie denných záznamov o výkone bola doplnená o možnosť vytvorenia kópie na skupinu zamestnancov. Pri výbere skupiny zamestnancov sa zobrazí zoznam zamestnancov definovaných v danej skupine, ktorý je možné upraviť. Pri kopírovaní na interval a kopírovaní intervalu existuje možnosť zapnúť funkciu Vynechať víkendy.

Modul Správa IO

 • Úplné prerobenie modulu Správa IO pre rýchlejšie, komfortnejšie a prehľadnejšie nastavovanie práv užívateľov systému iOris.
 • Odstránenie chýb a optimalizácia funkcií jednotlivých modulov.

Zmeny vo verzii 49.1 zo dňa 10.7.2019

Modul Elektronická stazka

 • Vo formulári Elektronická stazka v časti Výkony, tabuľke 3. Rozpis výkonov za cestu, pri zadávaní spotreby materiálu na jednotlivé cesty (ikona autíčko) bolo pre jednoduhšie a prehľadnejšie zadávanie údajov zväčšené vkladacie okno a doplnená rolovacia funkcia okna.

Modul iMajstri

 • Na žiadosť zákazníkov odstránená kontrolná funkcia pri editácii jednotlivých výkonov zamestnanca. Po editácii výkonu ku ktorému je priradená stazka a EČV vozidla, program nevymaže výkon a spotrebu vozidla v záložke Vozidlá. Výkon sa vymaže iba v prípade zmeny EČV alebo čísla stazky.

Zmeny vo verzii 49.0 zo dňa 2.7.2019

Modul Elektronická stazka

 • Doplnená funkcia na zjednodušenie zadávania materiálov v nakládkach ES. Je možné vytvoriť číselník, kde si užívateľ zadefinuje jednotlivé konfigurácie materiálov s ich pomermi a ku každej konfigurácií priradil vlastnú textovú skratku. Pri zadávaní údajov do nakládky si užívateľ zadá iba jeho množstvo ( ako doteraz ) a samotný typ materiálu si jednoducho vyberie z preddefinovaného zoznamu podľa vlastného názvu.
 • Pri vytváraní Príkazu na jazdu v časti Miesta políčka Miesto nakládky/výkonu, Miesto vykládky/výkonu bolo pridané rolovacie okno na výber zadávaných údajov, ktorý obsahuje všetky doteraz zadané údaje v predchádzajúcich Príkazoch na jazdu, ktoré sa filtrujú po pridávaní jednotlivých znakov. Samozrejmosťou je možnosť zadať nové údaje.
 • Pridaná nová funkcia, pomocou ktorej je možné pri prenose ES do iMajstri rozdeliť analytiku v ES do dvoch rôznych analytík v module iMajstri (napr. pluhovanie s posypom rozdeliť na pluhovanie a na posyp).
 • Odstránenie chýb a optimalizácia funkcií jednotlivých modulov

Zmeny vo verzii 48.0 zo dňa 7.6.2019

Modul Elektronická stazka

 • Doplnená funkcia pre rýchly prechod z formulára Elektronická stazka do modulu iMajstri. Tlačidlo pre prechod do iMA sa aktivuje po uložení Elektronickej stazky v stave 4.Po stlačení tlačidla sa otvorí modul Majstri automaticky sa vytvorí hlavička denného záznamu o výkone zamestnanca a vykoná sa prenos výkonov z ES.
 • V okne PHM-Prevádzka pribudla možnosť nastavenia pred-vyplnenej doby nasadenia vozidla pre zimnú a letnú prevádzku. Prepnutie sa vykoná v module ES, časti Vozidlo (prepnúť zimnú / letnú zostavu).
 • Úprava dialógu "Výber časového intervalu pre dotaz" pre načítanie dát z GPS. Pre pohodlnejšie a rýchlejšie zadanie koncového časového intervalu pribudli možnosti "Koniec po 8 hodinách" a "Koniec po 12 hodinách", ktoré automaticky doplnia koncový interval načítania dát z GPS.

Modul DPL - dochádzkový pracovný list

 • Bol dopracovaný Kalendár pracovnej doby - Ak má zamestnanec na daný deň kalendár vyplnený, pri vytváraní denného záznamu dochádzky sa začiatok a koniec pracovnej doby automaticky doplní z kalendára. Na jednotlivé kalendáre môže byť pridelených viac zamestnancov, avšak konkrétny zamestnanec, môže mať pridelený iba 1 kalendár. Zmeny v zaradení je možné vykonať na Karte zamestnanca alebo samostatnom prehľade.
 • Prispôsobenie príchodu a odchodu z dochádzkového terminálu podľa nastavenia príchodu a odchodu v kalendári pracovnej doby, ktorý má zamestnanec pridelený.
 • Pribudli dochádzkové položky pre zadanie finančnej odmeny (Zmennosť, Dosažiteľnosť, Mimoriadna odmena).

Zmeny vo verzii 47.0 zo dňa 17.5.2019

Modul iMajstri

 • Rozšírená funkcia Prenos z modulu Elektronická Stazka (vrátane prenosu prídavných zariadení).
 • Doplnená možnosť rolovania okna pri Kopírovaní DZV.
 • Doplnená nová funkcia Export pre analýzy pre zostavy Spotreba posypového materiálu, Denný záznam o výkone zamestnancov, DZV zamestnanca - ocenené výkony, Spotreba materiálu. Pri označení "Export pre analýzy" v parametrizačnom okne sa vygeneruje súbor xls očistený od medzisúčtov..

Modul DPL - dochádzkový pracovný list

 • Export Pracovného listu do mzdového programu Softip. Program vytvorí txt súbor ktorý je vstupným súborom do Softipu.
 • Pribudla nová zostava Zoznam nadčasových hodín zamestnancov.
 • Pribudla nová zostava Mesačný prehľad mzdových položiek (Nahrádza zostavu Zoznam neaktívnych pohotovostí s možnosťou širšej parametrizácie a odsledovania iných mzdových položiek).

Zmeny vo verzii 46.0 zo dňa 29.4.2019

Modul Elektronická stazka

 • Spotreba materiálov v Rozpise výkonov za cestu upravená na 3 desatinné miesta.
 • Doplnená nová funkcia na zlučovanie ciest v Sumáre za cesty na karte Výkony.
 • Zmenený názov zostáv PJ1 na Príkaz 1 a PJ2 na Príkaz 2 v Príkaze na jazdu.

Modul iMajstri

 • Upravená editácia výkonov v Dennom zázname o výkone.
 • Zmenené zobrazenie mesiacov v zostave Výkony ZÚC - Súhrnná. Pred vyplnené obdobie súhrnnej zostavy je závislé na aktuálnom období spracovania.
 • Možnosť skrytia panelu Spotreba materiálu pre potreby zobrazenia viacerých záznamov v časti formulára Výkony.
 • Tlačidlo Generuj v záložke vozidlá bolo nahradené funkciou automatického generovania aktuálnych záznamov.
 • Spotreba materiálu v Dennom zázname o výkone zaokrúhlená na 3 desatinné miesta.

Modul DPL - -dochádzkový pracovný list

 • Doplnené nastavenie prestávky pre nočnú zmenu do číselníka skupiny zamestnancov
 • Doplnené zobrazovanie nadčasov vo formulári Dochádzka za mesiac.

Zmeny vo verzii 45.2 zo dňa 1.4.2019

Modul Elektronická stazka

 • Upravená korekcia km v Elektronickej stazke. Po korekcii je rozdiel km pomerovo rozpočítaný medzi jednotlivé cesty a ich výkony.
 • Rozpočítavanie materiálu podľa normy ciest 1. triedy. Spotrebovaný materiál je rozpočítaný medzi medzi cesty I.triedy - podľa normy a medzi cesty II. a III.triedy - pomerovo.

Modul Dispečerská služba

 • Automatické generovanie krajskej Situačnej správy. Krajská situačná správa je automaticky generovaná po ukončení poslednej nočnej zmeny s predchádzajúceho dňa a následne vložená na vopred definované miesto na serveri.

Modul iMjastri

 • V dennom zázname o výkone pribudla možnosť minimalizovania Spotreby posypového materiálu v prípade a väčšieho množstva výkonov.
 • Vytvorená nová zostava - Kontrola nerozpísaných hodín.

Zmeny vo verzii 44.0 zo dňa 18.3.2019

Modul iMjastri

 • Opravený prenos poznámok z rozpisu výkonov za cestu v Elektronickej stazke do denného záznamu o výkone v module iMajstri.
 • Do prehľadu denný záznam o výkone doplnený stĺpec OS.

Modul Dispečerská služba

 • Vytvorené nové nastavenie na automatické generovanie Situačnej správy. Po ukončení poslednej nočnej služby za daný deň v module Dispečerská služba sa automaticky vygeneruje krajská situačná správa, ktorá je následne uložená do vopred zadefinovaného adresára.

Modul Správa

 • Evidencia zimných dispečerov. Do modulu Správa doplnený prehľad zimných dispečerov. Užívateľ oprávnený evidovať zimných dispečerov má možnosť vytvárať, editovať a mazať zimných dispečerov. Noví dispečeri majú právo na modul Dispečerská služba a Elektronická stazka - Príkaz na jazdu.

Zmeny vo verzii 43.0 zo dňa 28.2.2019

Modul Elektronická stazka

 • Upravené automatické dopĺňanie analytických položiek v Elektronickej stazke na karte výkony. Pri použití novej funkcie sú automaticky dopĺňané analytické položky spolu s výkonmi, organizačnými strediskami (OS) a okresmi. Organizačné strediská a okresy musia byť prednastavené v užívateľských nastaveniach.
 • V zostavách Sumár výkonov a Stazka boli doplnené DZV čísla na všetky strany jednotlivých zostáv.
 • Na karte Výkony je možne šípkou vpravo na najvyššej modrej lište meniť zobrazenie pomeru veľkosti blokov 2 a 3 tak, aby bolo zobrazených viac ciest v bloku 2.
 • V časti Príkaz na jazdu bolo do zostavy PJ- 2 doplnené osobné číslo vodiča (Osč).
 • V časti Príkaz na jazdu pribudla kontrola nepojazdnej techniky. V prípade, že je vozidlo evidované ako nepojazdné, program na to upozorní hláškou s možnosťou vystavenia alebo zrušenia príkazu na jazdu.

Modul Dispečerská služba

 • Na karte Prevzatie - Odovzdanie doplnený prehľad nepojazdnej techniky. Nepojazdná technika je prenášaná do ďalších služieb, pokiaľ nie je porucha odstránená. Nahlásenie a odstránenie porúch je možné na karte Vozidlá - Zamestnanci pomocou ikony poruchy. Nepojazdná technika sa prenáša do Situačných správ pokiaľ nie sú vozidlá opravené.

Modul Číselníky

 • V číselníku vozidiel doplnená evidencia porúch vozidiel s možnosťou nahlasovať a odstraňovať poruchy. Na karte vozidla sa evidujú dátumy a časy vzniku a odstránenia porúch s popisom jednotlivých porúch.

Zmeny vo verzii 42.0 zo dňa 20.2.2019

Modul Elektronická stazka

 • Automatické doplnenie analytík - V Elektronickej stazke, časť výkony bolo doplnené tlačidlo umožňujúce automaticky doplniť analytiky podľa vopred definovaných pravidiel. Analytiky sú dopĺňané na základe konkrétnych materiálov, ich vzájomných pomerov a kódov výkonu, podľa predchádzajúcej definície v číselníku.
 • Automatické rozpočítavanie posypového materiálu - V Elektronickej stazke, časť výkony bolo doplnené tlačidlo umožňujúce automaticky rozpočítať použitý materiál medzi jednotlivé výkony. Materiál je pomerne rozdelený medzi výkony s kódom 1 - posyp a kódom 3 - posyp s pluhovaním podľa výkonových kilometrov.
 • Automatické rozpočítavanie posypového materiálu podľa normy - V Elektronickej stazke, časť výkony bolo doplnené tlačidlo umožňujúce automaticky doplniť použitý materiál podľa normy. Normy k jednotlivým analytikám sú definované v číselníku.

Zmeny vo verzii 41.1 zo dňa 12.2.2019

Modul DPL - -dochádzkový pracovný list

 • Doplnené nastavenie na počítanie príplatkov v dennom zázname o výkone. V nastavení položiek je možne definovať ktoré položky sa budú počítať do príplatkov.
 • V dennom zázname dochádzky bolo upravené zadávanie položky PN, Dovolenka a Paragraf. Pri zadávaní nasledujúcich položiek, nie je potrebné vyplnenie času od, do ale iba celkového času.

Modul Dispečerská služba

 • Doplnené nastavenie na vytváranie krajskej Situačnej správy. Situačnú správu majú právo vytvárať iba oprávnený užívatelia.

Zmeny vo verzii 41.0 zo dňa 8.2.2019

Modul DPL - -dochádzkový pracovný list

 • Doplnená funkčnosť pre mazanie mesačnej dochádzky zamestnancov. V mesačnej dochádzke je možné vymazať jednotlivé záznamy samostatne alebo všetky záznamy naraz.
 • Dopracovaná možnosť exportu do mzdového systém HUMAN. Program vytvorí súbor ktorý je vstupným súborom do Humanu.
 • Príchod a odchod v dennom zázname bol zmenený na začiatok a koniec pracovnej zmeny. Údaje sú doťahované z číselníka Skupiny zamestnancov, v ktorom sú definované začiatky a konce zmien podľa príslušnej skupiny zamestnancov.
 • Opravené výpočty Sumárov v tlačovej zostave mesačnej dochádzky.
 • Upravený výpočet príplatkov podľa dátumu začiatku pracovnej doby.
 • Doplnená funkčnosť na výber zmeny v dochádzke za mesiac. Pri vytvorení denného záznamu z dochádzky za mesiac sa zobrazí popup/ vyskakovacie okno na výber nočnej alebo dennej zmeny.
 • Doplnená funkčnosť na prechod z modulu pracovný list do modulu iMajstri. Na formulároch denný záznam a mesačná dochádzka bolo doplnené tlačidlo na prechod do modulu iMajstri.
 • Opravená chyba pri kopírovaní denného záznamu. Po úprave pôvodného záznamu a následného kopírovania program skontroluje či na daný deň už nie je vytvorený záznam. V prípade že záznam existuje, program o tom informuje používateľa ktorý má na výber prepísať vybraný záznam alebo zmenu neuskutočniť.
 • Doplnená funkčnosť na úpravu začiatku a konca pracovnej doby a taktiež počtu stravných lístkov pričom počet stravných lístkov nemôže byt záporný
 • Opravené počítanie pracovných dni a mesačného fondu.

Modul iMajstri

 • Opravený prenos Elektronickej stazky do modulu iMajsrti pre vozidlá s prídavným zariadením, so spoločnou nádržou nádržou s hlavným vozidlom.
 • Doplnený prenos výkonov (kilometrov) z modulu Elektronická stazka do výkonov na karte Vozidlá v module iMajstri

Modul Dispečerská služba

 • Generovanie/Tlačenie zostavy Priebeh služby v dispečerskej službe je možné až po ukončení služby.
 • Upravené zoradenie Pobočiek v zostave krajská Situačná správa.
 • Zvýraznený sumár výkonov a spotreby materiálu za posledných 24 hodín v krajskej Situačnej správe.
 • Upravený názov situačnej správy. Názov krajskej Situačnej správy zložený z popisu SituacnaSpravaKrajska + Dátum ku ktorému je vystavená. Názov situačnej správy pre jedno OS je zložený z popisu.SituacnaSprava + číslo OS + Dátum ku ktorému je vystavená.
 • V krajskej Situačnej správe sa vo výjazdoch v nočnej zmene zobrazujú iba prvé výjazdy vozidiel z jednotlivých stredísk/OS.
 • V monitoringu služby sa nezobrazujú odstránené dopravné obmedzenia, výjazdy, návraty, iné udalosti a situačný stupeň.
 • Opravené filtrovanie v prehľade služieb.
 • Upravené zobrazenie dopravného obmedzenia v Situačnej správe. Dopravné obmedzenie sa zobrazuje vo formáte: Miesto + Popis dopravného obmedzenia.
 • Opravené zobrazovanie rozpisov ciest v prebehu služby.
 • V monitoringu služby sú dispečerom zobrazené len údaje z OZ, na ktoré majú práva.

Modul Elektronická stazka

 • Doplnený sumár výkonov z GPS v zostavách Elektronickej stazky.
 • Upravený prechod do stavu 4 v Elektronickej stazke. Prechod do 4 stavu je možný len po rozpísaní všetkých nakládok a kilometrov, pričom všetky výkony musia mať vyplnené analytiky.

Zmeny vo verzii 40.0 zo dňa 17.01.2019

Modul Elektronická stazka

 • Doplnené nové nastavenie na automatické doplnenie výkonu v časti výkony, pre analytiky ktorých merná jednotka je v hodinách.
 • Opravená tlač zostavy v Elektronickej stazke.
 • Opravené filtrovanie a editácia staziek.
 • Opravené načítavanie jázd z GPS s koncovým intervalom. Pri zadaní konečného intervalu program načíta jazdy s poslednou jazdou, ktorá je ukončená pred daným intervalom.
 • Doplnená funkcionalita pri rozdelení výkonov v Elektronickej stazke v časti výkony program doplní analytiku z predchádzajúceho (pôvodného/rozdeľovaného) výkonu.
 • V časti Príkaz na jazdu a Prehľade príkazov bol doplnený čas a dátum vytvorenia Príkazu na jazdu.

Modul Dispečerská služba

 • Doplnené upozornenie pri odstránení návratu v priebehu služby. Program pri odstránení návratu upozorní používateľa na skontrolovanie výkonov v časti výkony.
 • Doplnené grafické znázornenie počtu vyplnených úsekov na karte Počasie - Zjazdnosť v Prebehu služby.
 • Upravené rozsahy pre zadávanie Výkonov a spotreby materiálov pre Situačnú správu na 1 desatinné miesto, pri počte nasadených vozidiel a Novo napadnutom snehu na celé číslo.
 • Opravené filtrovanie podľa dátumu v prehľade služieb.
 • Doplnené nové nastavenia pre dennú službu. V dennej službe je možné uzamknúť Výkony a spotrebu materiálov pre Situačnú správu a taktiež uzamknutie Novo napadnutého snehu.
 • Doplnené nastavenia na ukončenie nočnej zmeny. Nočnú zmenu je možné ukončiť až po vyplnení všetkých Výkonov a spotreby materiálu pre Situačnú správu. Nočnú zmenu ukončiť až po vyplnení počasia a úsekov v daný čas pre Situačnú správu.
 • Doplnené nové nastavenie pri zadávaní počasia a vypĺňaní úsekov pre Situačnú správu. Pri zadávaní počasia na daný čas sa načítajú len úseky ktoré sa majú zobrazovať v Situačnej správe.
 • V zostavách bola prepracovaná funkčnosť zberu dát a kompletne bola zmenená grafická podoba Situačnej správy.

* Pre aktiváciu nových ale aj súčasných nastavení (neváhajte/prosím) kontaktovať ICP.