iORIS  popis noviniek 
čo sme doplnili, čo sme zlepšili 

Aktuálne číslo Vašej verzie nájdete v spodnej časti obrazovky


Zmeny vo verzii 42.0 zo dňa 20.2.2019


Modul Elektronická stazka

 • Automatické doplnenie analytík - V Elektronickej stazke, časť výkony bolo doplnené tlačidlo umožňujúce automaticky doplniť analytiky podľa vopred definovaných pravidiel. Analytiky sú dopĺňané na základe konkrétnych materiálov, ich vzájomných pomerov a kódov výkonu, podľa predchádzajúcej definície v číselníku.
 • Automatické rozpočítavanie posypového materiálu - V Elektronickej stazke, časť výkony bolo doplnené tlačidlo umožňujúce automaticky rozpočítať použitý materiál medzi jednotlivé výkony. Materiál je pomerne rozdelený medzi výkony s kódom 1 - posyp a kódom 3 - posyp s pluhovaním podľa výkonových kilometrov.
 • Automatické rozpočítavanie posypového materiálu podľa normy - V Elektronickej stazke, časť výkony bolo doplnené tlačidlo umožňujúce automaticky doplniť použitý materiál podľa normy. Normy k jednotlivým analytikám sú definované v číselníku.

Zmeny vo verzii 41.1 zo dňa 13.2.2019


Modul DPL - -dochádzkový pracovný list

 • Doplnené nastavenie na počítanie príplatkov v dennom zázname o výkone. V nastavení položiek je možne definovať ktoré položky sa budú počítať do príplatkov.
 • V dennom zázname dochádzky bolo upravené zadávanie položky PN, Dovolenka a Paragraf. Pri zadávaní nasledujúcich položiek, nie je potrebné vyplnenie času od, do ale iba celkového času.

Modul Dispečerská služba

 • Doplnené nastavenie na vytváranie krajskej Situačnej správy. Situačnú správu majú právo vytvárať iba oprávnený užívatelia.


Zmeny vo verzii 41.0 zo dňa 8.2.2019

Modul DPL - -dochádzkový pracovný list

 • Doplnená funkčnosť pre mazanie mesačnej dochádzky zamestnancov. V mesačnej dochádzke je možné vymazať jednotlivé záznamy samostatne alebo všetky záznamy naraz.
 • Dopracovaná možnosť exportu do mzdového systém HUMAN. Program vytvorí súbor ktorý je vstupným súborom do Humanu.
 • Príchod a odchod v dennom zázname bol zmenený na začiatok a koniec pracovnej zmeny. Údaje sú doťahované z číselníka Skupiny zamestnancov, v ktorom sú definované začiatky a konce zmien podľa príslušnej skupiny zamestnancov.
 • Opravené výpočty Sumárov v tlačovej zostave mesačnej dochádzky.
 • Upravený výpočet príplatkov podľa dátumu začiatku pracovnej doby.
 • Doplnená funkčnosť na výber zmeny v dochádzke za mesiac. Pri vytvorení denného záznamu z dochádzky za mesiac sa zobrazí popup/ vyskakovacie okno na výber nočnej alebo dennej zmeny.
 • Doplnená funkčnosť na prechod z modulu pracovný list do modulu iMajstri. Na formulároch denný záznam a mesačná dochádzka bolo doplnené tlačidlo na prechod do modulu iMajstri.
 • Opravená chyba pri kopírovaní denného záznamu. Po úprave pôvodného záznamu a následného kopírovania program skontroluje či na daný deň už nie je vytvorený záznam. V prípade že záznam existuje, program o tom informuje používateľa ktorý má na výber prepísať vybraný záznam alebo zmenu neuskutočniť.
 • Doplnená funkčnosť na úpravu začiatku a konca pracovnej doby a taktiež počtu stravných lístkov pričom počet stravných lístkov nemôže byt záporný.
 • Opravené počítanie pracovných dni a mesačného fondu.

Modul iMajstri

 • Opravený prenos Elektronickej stazky do modulu iMajsrti pre vozidlá s prídavným zariadením, so spoločnou nádržou nádržou s hlavným vozidlom.
 • Doplnený prenos výkonov (kilometrov) z modulu Elektronická stazka do výkonov na karte Vozidlá v module iMajstri.

Modul Dispečerská služba

 • Generovanie/Tlačenie zostavy Priebeh služby v dispečerskej službe je možné až po ukončení služby.
 • Upravené zoradenie Pobočiek v zostave krajská Situačná správa.
 • Zvýraznený sumár výkonov a spotreby materiálu za posledných 24 hodín v krajskej Situačnej správe.
 • Upravený názov situačnej správy. Názov krajskej Situačnej správy zložený z popisu SituacnaSpravaKrajska + Dátum ku ktorému je vystavená. Názov situačnej správy pre jedno OS je zložený z popisu.SituacnaSprava + číslo OS + Dátum ku ktorému je vystavená.
 • V krajskej Situačnej správe sa vo výjazdoch v nočnej zmene zobrazujú iba prvé výjazdy vozidiel z jednotlivých stredísk/OS.
 • V monitoringu služby sa nezobrazujú odstránené dopravné obmedzenia, výjazdy, návraty, iné udalosti a situačný stupeň.
 • Opravené filtrovanie v prehľade služieb.
 • Upravené zobrazenie dopravného obmedzenia v Situačnej správe. Dopravné obmedzenie sa zobrazuje vo formáte: Miesto + Popis dopravného obmedzenia.
 • Opravené zobrazovanie rozpisov ciest v prebehu služby.
 • V monitoringu služby sú dispečerom zobrazené len údaje z OZ, na ktoré majú práva.

Modul Elektronická stazka

 • Doplnený sumár výkonov z GPS v zostavách Elektronickej stazky.
 • Upravený prechod do stavu 4 v Elektronickej stazke. Prechod do 4 stavu je možný len po rozpísaní všetkých nakládok a kilometrov, pričom všetky výkony musia mať vyplnené analytiky.

Zmeny vo verzii 40.0 zo dňa 18.1.2019


Modul Elektronická stazka

 • Doplnené nové nastavenie na automatické doplnenie výkonu v časti výkony, pre analytiky ktorých merná jednotka je v hodinách.
 • Opravená tlač zostavy v Elektronickej stazke.
 • Opravené filtrovanie a editácia staziek.
 • Opravené načítavanie jázd z GPS s koncovým intervalom. Pri zadaní konečného intervalu program načíta jazdy s poslednou jazdou, ktorá je ukončená pred daným intervalom.
 • Doplnená funkcionalita pri rozdelení výkonov v Elektronickej stazke v časti výkony program doplní analytiku z predchádzajúceho (pôvodného/rozdeľovaného) výkonu.
 • V časti Príkaz na jazdu a Prehľade príkazov bol doplnený čas a dátum vytvorenia Príkazu na jazdu.

Modul Dispečerská služba

 • Doplnené upozornenie pri odstránení návratu v priebehu služby. Program pri odstránení návratu upozorní používateľa na skontrolovanie výkonov v časti výkony.
 • Doplnené grafické znázornenie počtu vyplnených úsekov na karte Počasie - Zjazdnosť v Prebehu služby.
 • Upravené rozsahy pre zadávanie Výkonov a spotreby materiálov pre Situačnú správu na 1 desatinné miesto, pri počte nasadených vozidiel a Novo napadnutom snehu na celé číslo.
 • Opravené filtrovanie podľa dátumu v prehľade služieb.
 • Doplnené nové nastavenia pre dennú službu. V dennej službe je možné uzamknúť Výkony a spotrebu materiálov pre Situačnú správu a taktiež uzamknutie Novo napadnutého snehu.
 • Doplnené nastavenia na ukončenie nočnej zmeny. Nočnú zmenu je možné ukončiť až po vyplnení všetkých Výkonov a spotreby materiálu pre Situačnú správu. Nočnú zmenu ukončiť až po vyplnení počasia a úsekov v daný čas pre Situačnú správu.
 • Doplnené nové nastavenie pri zadávaní počasia a vypĺňaní úsekov pre Situačnú správu. Pri zadávaní počasia na daný čas sa načítajú len úseky ktoré sa majú zobrazovať v Situačnej správe.
 • V zostavách bola prepracovaná funkčnosť zberu dát a kompletne bola zmenená grafická podoba Situačnej správy.

Pre aktiváciu nových ale aj súčasných nastavení prosím kontaktujte ICP.


Zmeny vo verzii 39.1 zo dňa 21.12.2018

 • Bola odstránená chyba pri ktorej sa v Elektronickej stazke neprenášali jazdy do časti Výkony.
 • V Dispečerskej službe boli v časti Prevzatie - Odovzdanie nastavene rozsahy číselných údajov na jedno desatinne miesto pre výkony zimnej údržby.
 • V prehľade Dispečerskej služby bolo opravené filtrovanie.
 • V Dispečerskej službe bol zmenený spôsob upozorňovania, ak neboli vyplnené všetky úseky na zjazdnosť:
  červená farba prípad 0 / 5 - nie je žiadny vyplnený úsek z 5
  oranžová farba prípad 1 / 4 - je čiastočne vyplnené teda 1 úsek z 5.

Zmeny vo verzii 39.0 zo dňa 19.12.2018

Modul Elektronická stazka

 • Odstránenie chýb pri prenose do modulu iMajstri.
 • Možnosť tlačiť zostavy Stazka a Sumár výkonov po vyplnení časti Výkony.

Modul Dispečerská služba

 • V časti Monitoring služby bola doplnená funkčnosť - pridanie tlačidla pre poznámky.
 • V časti Dispečerská služba je možné ukončiť nočnú službu až po vyplnení všetkých výkonov, spotreby materiálu a údaje o Novo napadnutom snehu. V časti V dennej službe je uzamknuté vyplnenie výkonov, spotreba materiálu a údaje o Novo napadnutom snehu.
 • Import údajov z meteostaníc - Pri vypĺňaní počasia sa údaje o teplote vzduchu, teplote vozovky a sile vetra načítavajú z meteostanice. V prípade že OS má pridelené viaceré meteostanice, údaje z nich sú spočítané a následne spriemerované.

 • V časti Hlásenie pre SSC bola opravená chyba pri načítaní údajov na prelome mesiaca.

 • V časti Zostavy bola doplnená kontrola pre OS v ktorých nebolo vyplnené počasie.

 • V časti Zostavy bolo odstránené zdvojovanie údajov o OS a cestách pre krajskú situačnú správu.

Zmeny vo verziách 37.1 až 38.2 zo dňa 17.12.2018

Modul Číselníky

 • Pribudla možnosť zadávania miestopisov v číselníkoch ciest na 3 desatinné miesta.

Modul Elektronická stazka

 • Doplnené informácie v zostave Sumár výkonov - typ posypového materiálu, hmotnosť posypového materiálu, analytiká, výkony.
 • Načítanie jázd z GPS - doplnený koncový interval jázd.

Modul iMajstri

 • Vytvorené nové nastavenie na doťahovanie výkonov DZV - Pri analytikách, ktorých merné jednotky sú hodiny (m.j = hod ), sa výkon doplní z odpracovaných hodín.
 • Opravená chybná kontrola ne rozpísaných ton v záložke vozidlá.
 • Doplnená funkcionalita kopírovania záznamov - v záložke Výkony v dennom zázname o výkone je možné kopírovať záznam a následne ho vkladať s možnosťou editacie.
 • Automatické doplnenie odpracovaných hodín - Pri vytváraní denného záznamu o výkone sa odpracovaný čas zamestnanca automaticky doplní z modulu Dochádzka PL, ak existuje záznam za príslušný deň.
 • Opravené filtrovanie
 • Opravený prenos Elektronickej stazky do modulu iMajsti. Elektronickú stazku možno preniesť aj keď sa dátum príkazu na jazdu nezhoduje s dátumom jázd.
 • Doplnená nová funkcia - Možnosť vykonať hromadný prenos záznamov z modulu Dispečerská služba do modulu iMajstri. Prenesené budú len označené záznamy. Pre označenie záznamu je nutné aby mali výkony vyplnenú analytiku a všetky nákladky musia byť rozpísané.V prípade že má zamestnanec vytvorený záznam v module iMajstri pre daný dátum a zmenu, program vypíše osobné číslo zamestnanca ktorého nebolo možné preniesť.

Modul Dispečerská služba

 • Zmena názvu čerstvý sneh na Novo napadnutý sneh
 • V priebehu služby je možný návrat aj takého vozidla, ktoré nemalo pridelenú nákladku.
 • Doplnená funkčnosť pre mazanie záznamov - v Dispečerskej službe je možné vymazať záznam v ktorom má vozidlo pridelené prídavné zariadenie.
 • Doplnená funkčnosť pre editaciu počasia - v záložke Počasie- Zjazdnosť je možné editovať a zmazať záznamy o počasí.
 • Úprava dizajnu v časti Monitoring služby - rozšírenie stĺpov
 • Opravené filtrovanie v časti Hlásenie pre SSC. Filtrovanie je možné podľa dátumu aj pobočky

Modul Správa IO

 • Úprava dizajnu zostavy - doplnená hlavička na každú vygenerovanú stranu.
 • Opravené načítavanie zostavy a sumárov na jej konci.

Zmeny vo verzii 37.0 zo dňa 14.11.2018

Modul Elektronická stazka

 • Pribudla tlačová zostava Prevzatie príkazu na jazdu
 • Bolo dopracované grafické znázornenie stavu rozpracovania stazky,
 • Záložka Stazka bola premenovaná na Jazdy,
 • Na karte Jazdy pribudli nasledovné funkcie:

- možnosť ručne doplniť a mazať nové jazdy,
- u jázd načítaných z GPS pribudla možnosť zmeniť č.cesty a km,
- bola dopracovaná obrazovka a funkcie pre zápis staziek (jázd) aj pre vozidlá, ktoré nie sú vybavené GPS zariadením,
- pri prechode na kartu Výkony pribudol oznam, ktorý upozorní, že jazdy na karte Jazdy budú uzavreté a nebude ich možné editovať,
- bola dopracované tlačidlo pre vrátenie práce zo stavu 3 - rozpis výkonov na stav 1 - príprava stazky, Tlačidlo slúži pre možnosť zmien v načítaných jazdách. Upozornenie: pri použití tlačidla sa vymažú záznamy na karte Výkony. Po vykonaní zmien v karte Jazdy a opätovnom prechode na kartu Výkony sa vygeneruje cesty v karte Výkony nanovo.

 • Zmenil sa spôsob zaradenia vozidla pre spracovanie GPS. Ak sa vykoná len zaradenie vtedy bude do spracovania v ES vstupovať aj vozidlo bez GPS. Ak má zaradené vozidlo aj GPS potom v zaradení je nutné flagom označiť nastavenie GPS.


Modul i
Majstri

 • Denný záznam o výkone zamestnanca- bolo opravené zobrazovanie mernej jednotky vo výkonoch vozidla.

Zmeny vo verzii 35.0 zo dňa 4.7.2018


Modul ES - Príkaz na jazdu, Elektronická stazka

 • Odstránenie problému s vynechaním niektorých jázd po načítaní údajov zo systému AVL.

Modul iMA - Majstri

 • V časti modulu Výkony/Rozpis výkonov bola dopracovaná funkcia pre možnosť označenia ručne zapísaných údajov.
  Označené údaje sa po prenose údajov (výkonových) z modulov Elektronická stazka a Dispečerská služba neprepíšu. Neoznačené údaje ručne zapísané pred spustením prenosu budú po spustení prenosu z vyššie uvedených modulov automaticky prepísané.
Zmeny vo verzii 34.0 zo dňa 4.6.2018


Modul ES - Príkaz na jazdu, Elektronická stazka

 • Bolo dopracované prepojenie na GPS databázu systému AVL.

Modul DS - Dispečerská služba

 • Optimalizácia funkcii modulu.

Modul iMA - Majstri

 • Bola dokončená nová verzia modulu Majstri vo webovom prostredí iORIS.

Modul iPL - Pracovný list

 • Bola dokončená nová verzia modulu Pracovný List - Dochádzka vo webovom  prostredí iORIS. Oproti pôvodnej verzii pribudol rad nových funkcii a možností:

  • definovanie skupín zamestnancov s nastavením špecifických parametrov,
  • zobrazovanie prechodových časov z existujúcich dochádzkových terminálov,
  • automatický zápis dát z terminálov do dennej dochádzky,
  • možnosť zapisovať časy Od - Do u všetkých položiek,
  • mesačná uzávierka nadčasov,
  • a veľa ďalších noviniek.Zmeny vo verzii 33.0 zo dňa 27.03.2018

Modul ES - Príkaz na jazdu

 • Korekcia km: Dopracovaná funkcia, ktorá rozpočíta km, ktoré sú rozdielne medzi prejdenými km zadanými vodičom a GPS, tak aby sa km na prvej strane stazky rovnali s km výkonovými.
 • Vyhľadávanie vozidla - v poli EČ bolo dopracované fulltextové vyhľadávanie vyhľadávanie vozidiel.

  Príklad:
  a) Chceme vyhľadať vozidlo NR 523 XE
  b) Zadáme 523
  c) Program ponúkne na výber len tie vozidlá, ktorých EČ obsahuje 523.

Modul DS - Dispečerská služba

 • Monitoring: bol upravený filter pre výber udalostí z priebehu dispečerských služieb. K zvolenému dátumu je možné rozsah zobrazenia obdobia.
 • Udalosti leto: bola dopracovaná možnosť označenia chybného záznamu pomocou ,, prečiarknutia".
 • Číselník úsekov: dopracovaná možnosť nastavenia, ktorý úsek sa má zobrazovať v zostave Situačná správa.


Zmeny vo verzii 32.0 zo dňa 19.02.2018


Modul ES - Príkaz na jazdu

 • V časti programu Výkony/Rozpis za cestu bolo dopracované v stĺpci KM zaokrúhľovanie na dve desatinné miesta.
 • V časti programu Výkony spolu bol dopracovaný sumár za KM a čas.
 • V časti programu Rozpis výkonov za cestu bolo dopracované automatické ukladanie formátu času (1215-12:15).
 • Zostava Sumár výkonov k DZVV bola prepracovaná.

Modul DS - Dispečerská služba

 • Prevzatie odovzdanie v tabuľke Výkony a spotreba materiálu pre Situačnú správu bolo dopracované zadávanie údajov na desatinné miesta pomocou bodky aj čiarky.
 • V hlavnom menu bola dopracovaná agenda Udalosti leto.
 • Hlásenia SSC: bol odstránený problém s odosielaním údajov pre zjazdnost.sk
 • Dopracovanie emailových notifikácii pre Dopravné obmedzenia. Dôležité udalosti a Situačný stupeň.
 • Dopracovanie SMS notifikácii pri vyhlásení Dopravné obmedzenia. Dôležité udalosti a Situačný stupeň.


Zmeny vo verzii 31.0 zo dňa 31.01.2018


Modul ES - Príkaz na jazdu

 • Kontrola času výkonu: V module ES v časti Sumár výkonov za cestu, bola dopracovaná kontrola rozpísaného času výkonu, ktoré vozidlo strávilo na konkrétnej ceste.
 • V zostave Sumár výkonov DZV, pribudol súčet výkonov.

Modul DS - Dispečerská služba

 • Pribudlo ošetrenie - ak boli vodič alebo vozidlo použité v Priebehu služby nebude ich možné vymazať v karte Vozidlá-Zamestnanci
 • Zobrazenie podľa prihláseného užívateľa: V prehľade DS sa budú zobrazovať Dispečerské služby podľa nastaveného OZ prihláseného užívateľa.Zmeny vo verzii 30.0 zo dňa 24.01.2018


Modul ES - Príkaz na jazdu

 • Príkaz na jazdu - pribudla funkcia, ktorá umožňuje nastavenie automatického označenia Príkazu na jazdu pre jeho automatický presun do Dispečerskej služby.
 • Zostava stazka - bolo odstránené chybné zobrazenie výkonov.

Modul DS - Dispečerská služba

 • Odosielanie hlásení na zjazdnosť.sk - pribudlo ošetrenie a nastavenie, ktoré dovolí odoslať hlásenie len v okruhu povinnej hodiny.
 • Priebeh služby - pribudla funkcia, ktorá nedovolí uzavrieť dispečersku službu pokiaľ sa nevykoná návrat vozidiel zo staršej služby ako je predchádzajúca.


Zmeny vo verzii 29.0 zo dňa 10.01.2018


Modul ES - Príkaz na jazdu

 • V prehľadoch záznamov pri použití filtrovania záznamov z dôvodu zdôraznenia zapnutia filtrovania záznamov tlačidlo ,, filter zruš" je zvýraznení žltou farbou.
 • Oprava problému s odstránením člena osádky z príkazu na jazdu

Modul DS - Dispečerská služby

 • V hlavnom menu v časti Zostavy pribudla nová zostava ,, Konečné výkony ZÚ" . Zostava ponúka možnosť výberu údajov za nasledovné parametre: Dátum, OS, OZ. Do zostavy sa preberajú dáta z časti programu Výkony- 3. Rozpis výkonov.
 • Pri výbere vozidla z číselníka pribudla funkcia ,, Fulltextového " (vyhľadávanie podľa rôznych častí textu", ako vyhľadávanie vozidla z číselníka". Príklad: Ak hľadáme vozidlo ZA 123 stačí zadať do vyhľadávača ZA.
 • V časti programu Výkony - tabuľka číslo 3 Miestopis: bola dopracovaná funkcia na označenie jedným klikom všetkých údajov, plus možnosť prehľadania záznamov pomocou funkcie scroll lock (pohyb pomocou stredného tlačidla na myši)
 • V časti programu Vozidlá a zamestnanci pribudla funkcia ,ktorej úlohou je zabezpečiť , ak je zvolené vozidlo musí byť pole DZVV povinné pole.Zmeny vo verzii 28.0 zo dňa 18.12.2017

Modul DS - Dispečerská služba

 • Funkcia ,, Načítaj výkony z GPS": V časti programu Priebeh dispečerskej služby/Návrat vozidla pribudla funkcia  ktorej úlohou je načítanie výkonov po každom návrate vozidla na stanovisko.
 • Prehľad dispečerských služieb: Upravené zoraďovanie dispečerských služieb.
 • Do zostavy ,, Priebeh dispečerskej služby" bola dopracovaná informácie o Spotrebe materiálu a výkonoch, ktoré slúžia pre Situačnú správu.
 • Číselník Zmien: Bola dopracovaná možnosť nastavenia pracovnej doby pre každú nočnú a dennú zmenu.
 • Zostava Konečné výkony:  V zostave bola prepracovaná časť ,,Sumár výkonov" tak, že sa jednotlivé výkony vykonané počas DS budú zobrazovať na základe nastavenia v číselníku ,, Kategórie analytík".Zmeny vo verzii 27.0 zo dňa 05.12.2017

Modul ES - Príkaz na jazdu

Pribudlo záložka ,,Miesta" ktorá slúži na evidenciu Názvu prepravcu, Miesto nákladky/výkonu, Miesto výkladky/výkonu a Druh nákladu

 • Zostava Príkaz na jazdu - rozdelila sa na dve verzie:
  a) Pôvodná zostava PJ 1, pribudli informácie zo záložky ,, Miesta " z PJ.
  b) Nová tlačová zostava PJ 2: nové grafické rozhranie zostavy PJ.


Modul DS - Dispečerská služba

 • Formulár Sledované úseky : ,,údaj číslo cesty a km od /do" je nepovinný a to z dôvodu ak ideme evidovať stav zjazdnosti ciest III a II triedy.
 • Ukončenie DS: pri ukončení DS bola odstránená kontrola vyhlásenia a zrušenia Dopravného obmedzenia a Situačného stupňa. DS bez ohľadu na stav dopravného obmedzenia a situačného stupňa bude ukončená so stavom úplná.
 • Dopĺňanie údajov z číselníkov: bola dopracovaná možnosť prehľadávania údajov pri vkladaní údajov pomocou funkcie scrollock.
 • Hlásenie SSC: bol doplnený údaj čas a dátum odoslania hlásenia pre SSC
 • Zostava Situačná správa: zostava bola presunutá do hlavného menu - ,,Zostavy".
 • V časti programu Výkony/Nový výjazd bol údaj ,, Úsek/Popis premenovaný na Miesto výkonu" a bolo prehodené poradie údajov Druh výkonu a Miesto výkonu.
 • V časti programu Priebeh služby/ Návrat - pole ,, Úsek bol premenovaný na Miesto výkonu"..Zmeny vo verzii 25.7 zo dňa 16.11.2017

Modul DS - Dispečerská služba

 • Karta Vozidla a zamestnanci - bola dopracovaná funkcia prenos zamestnancov a vozidiel z predchádzajúcej DS.
 • Oprava zobrazenia denná/nočná dispečerská služba v prehľade Dispečerských služieb

   Modul IMA - Majstri

 • Denný záznam o výkone zamestnanca - dopracovaná funkcia prenosu ES do denného záznamu o výkone zamestnanca


Zmeny vo verzii 25.3 zo dňa 18.10.2017

Modul DS - Dispečerská služba

 • Nová dispečerská služba - dopracovaná kontrolná funkcia,aby v rámci jedného dňa za to isté stredisko nemohli vzniknúť dve rovnaké dispečerské služby.
 • DS- časť programu Počasie - Zjazdnosť pole teplota vozovky nie je už povinný údaj.

Zmeny vo verzii 25.2 zo dňa 05.10.2017

Modul ES - Príkaz na jazdu

 • V časti programu Výkony Tab. číslo 1 pribudlo pole ,, Poznámka".
 • V časti programu Výkony tab. číslo 1 pribudla funkcia priradenia jednotlivých členov osádky ku konkrétnemu výkonu.
 • Odstránená chyba s ukladaním Príkazu na jazdu
 • Odstránený problém v module ES v časti Výkony, nepracovala funkcia Výkony spolu.

Modul DS - Dispečerská služba

 • V časti programu Prevzatie/Odovzdanie pribudlo pole čerstvý sneh (v cm). /daj slúži ako informácia o čerstvo napadnutom snehu na stredisku počas DS.
 • V časti programu Prevzatie/Odovzdanie pribudla možnosť zapísania informácie o celkovej spotrebe a výkonoch, ktoré sa vykonali počas DS.
 • V časti programu Vozidla/Zamestnanci pribudla funkcia pre označenie vozidla, ktoré má poruchu.
 • V časti programu Počasie/Zjazdnosť pribudli grafy o teplote vozovky, vzduchu a sile vetra, ktoré zobrazujú dáta namerané za posledných 24 hodín.
 • V časti programu Zjazdnosť bola dopracovaná funkcia pre sledovanie zjazdnosti aj tých úsekov, ktoré sa nebudú exportovať na portál zjazdnosť.sk
 • V časti programu Počasie/ Zjazdnost pribudla funkcia pre automatické načítanie údajov o teplote vzduchu, Sile vetra a počasí z jednotlivých meteostaníc.
 • V časti programu Priebeh služby pribudla funkcia pre vyhlásenie Dopravného obmedzenia, Situačného stupňa.
 • V prehľade Dispečerských služieb pribudli zostavy Situačná správa za stredisko a kraj.
 • V hlavičke DS bola dopracovaná funkcia, ktorá nás informuje z akého dôvodu má dispečerská služba stav Ukončená - neúplná .

Zmeny vo verzii 24.0

Modul ES - Elektronická stazka

 • V časti programu Výkony Tab. číslo 1 bol zmenený názov na ,, Spotreba posypového materiálu.
 • V časti programu Výkony Tab. číslo 3, bola dopracovaná funkcia, ktorá z rozpisu výkonov za cesty pri letných činnostiach automaticky prenesie do okna Spotreba materiálu nasledovné údaje: merná jednotka výkonu a hodnota výkonu.

Zmeny vo verzii 23.0

Modul ES - Elektronická stazka

 • V časti programu Výkony - Rozpis výkonov za cestu pri každom zázname pribudla možnosť evidovania spotreby materiálu pri letných činnostiach, tak ako je to možné v module Majstri.


Zmeny vo verzii 22.0

Modul ES - Elektronická stazka

 • V časti programu PHM prevádzka pribudlo tlačidlo ,, Upraviť" pomocou ktorého môžeme príslušnému vozidlu upraviť počiatočný stav PHM.

Modul DS - Dispečerská služba

 • Zostava Kniha výkonov:
  - boli dopracované súčty za použité materiály a MJ.
  - doplnené informácie o pluhovaní s posypom a MJ.
  - doplnené nasledovné údaje: kontrola , pluhovanie s posypom, posyp, pluhovanie.
 • Karta Kniha výkonov bola premenovaná na Výkony.
 • Karta Výkony / Výjazdy - pri ručnom zápise bola dopracovaná možnosť zápisu predbežných výkonov a spotreby materiálu.
 • Bola dopracovaná uzávierka dispečerskej služby.
 • V prehľade Dispečerských j služieb bol doplnený stav dispečerskej služby (prebieha,ukončená neúplná, ukončená).
 • Číselník úseky pre zjazdnosť.sk - boli dopracované polia pre doplnenie ID jednotlivých úsekov na základe
  prevodového mostíka s portálom zjazdnosť.sk.
 • Karta Výkony - bola dopracovaná možnosť nahrávania výkonov nie len za vozidlá, ale aj za zamestnancov.
 • Karta Priebeh služby / Výjazd - bola dopracovaná možnosť skrývania výkonov za cesty.
 • Karta Priebeh služby / Návrat - bola dopracovaná možnosť doplnenia predbežných výkonov a množstva a druhu použitého materiálu.
 • Karta Počasie / Zjazdnosť - bol doplnený stĺpec Stav vozovky.
 • Karta Výkony - v časti programu Výjazdy bola dopracovaná možnosť vloženia nového výjazdu s s predbežnými výkonmi a spotrebovaným materiálom.
 • Bola dopracovaná zostava - Predbežné výkony.

Zmeny vo verzii 20.0

Modul ES - Elektronická stazka

 • V časti programu Výkony / 2. Sumár za cesty bola dopracovaná funkcia, pomocou ktorej je možné vykonať zlúčenie dát z dvoch ciest s rovnakým číslom do jednej.

Zmeny vo verzii 19.0

Modul ES - Elektronická stazka

 • Oprava problému so zobrazením súčtu GPS, fakturovaných a nerozpísaných KM pri prepínaní medzi viacero nakládkami.
 • Pri editovaní záznamov v časti programu Rozpis výkonov po cestách boli zvýraznené tlačidlá Ulož a Zmaž

Zmeny vo verzii 18.3

Modul ES - Elektronická stazka

 • Problém pri ukladaní stazky v určitom prípade - opravené.

Zmeny vo verzii 18.2

Modul ES - Elektronická stazka

 • Chyba, ktorá nedovolila otvoriť stazku pre editáciu - opravené.
 • Na PJ nedovolí editovať už uložený záznam - opravené.
 • V časti Výkony, tab.č.3 je dopracované nové pole Poznámka.

Zmeny vo verzii 18.1

Modul: Elektronická stazka

 • Načítanie jázd zo služby TDM je možné zadaním počiatočného dátumu. Po výbere tejto možnosti sa zobrazí okno, do ktorého sa zadá dátum a čas začiatku načítania. Program načíta jazdy za obdobie 13 hodín od zadaného dátumu a času.
 • Na formulári stazka, časť 2. Sumár za cesty, sa pri editácií prenášajú zmenené KM do časti 3. Rozpis výkonov za cestu. Zmena KM bude premietnutá do výkonu s kódom 0.
 • Na formulári stazka, časť 2. Sumár za cesty, pri zmene čísla cesty sa zmení číslo cesty aj vo všetkých výkonoch v časti 3. Rozpis výkonov za cestu.
 • Opravené predvypĺňanie polí OS a Okres na formulári stazka, čast 3. Rozpis výkonov za cestu. Okres je vypĺňaný podľa hodnoty v uživateľských nastaveniach.
 • Pridané chybové hlásenia ošetrujúce chyby pri komunikácií so službou TDM.
 • Optimalizácia výkonu aplikácie pri načítavaní dát.

Zmeny vo verzii 17.0

Modul: Elektronická stazka

 • Odstránená chyba pri viacnásobnom načítaní jázd.
 • Časť programu Výkony problém so zobrazením čísla triedy cesty bol odstránený.
 • Problém s ukladaním rozpísaných výkonov - opravené.
 • Vyskakovacie okná, napr. tlačové zostavy pri pokuse o presun pomocou hornej lišty sa skryjú pod hlavičku prehliadača - opravené.
 • PJ nový záznam ak bol nastavený flag /použiť v ES/ po uložení a následnom odstránení PJ sa nastavenie nedalo deaktivovať. - opravené.
 • V časti programu Výkony - sumár za cesty zobrazovala sa len jedna cesta i keď z GPS bolo načítaných viacero ciest - opravené.

Zmeny vo verzii 0.16.1.0

Modul: Elektronická stazka

Modul: ES - Elektronická stazka

 1. ES - Dĺžky trvania jázd sú nulové - opravené.
 2. V PHM okne sú nulové hodnoty - opravené.
 3. Doplnené logovanie dat zo služby TDM pre zaznamenanie parametrov dotazu.

Zmeny vo verzii 0.16.0.0

Modul: Elektronická stazka

1. Po načítaní jázd sa zobrazovali jazdy iného vozidla - opravené.
2.V príkaze na jazdu sa ponúkali vodiči aj z iných stredísk ako bolo predvolené - opravené.
3.Zrušenie možnosti viackrát vytvoriť príkaz na jazdu pre toho istého vodiča bez označenia flagu, že ide o mimoriadnu stazku.
4.Časť PHM prevádzka - v časti prídavné zariadenia duplikovalo záznamy - opravené.
5.Po vytvorení PJ a nastavení použiť v ES, nebolo možné toto nastavenie odstrániť z PJ - povolené.
6.Prevádzka PHM - je doplnené zobrazovanie názvu stroja.
7.Stazka časť Výkony blok 2 - je dovolené zmeniť číslo cesty aj triedu cesty.
8.Po prenesení stazky z ES do Majstrov program dovolí vykonávať zmeny v stazke v ES aj keď táto bude v stave 5. Pri každom uložení ale vypíše program upozornenie, že rovnakú zmenu je potrebné vykonať aj v module

Zmeny vo verzii 0.15.1.0

Modul: Elektronická stazka

1. Oprava - PHM prevádzka - doplnenie prídavného zariadenia + ručná úprava pola PHM počiatočný stav ak na
predchádzajúcej ES nebol záznam o prídavnom zariadení.

2. Zjednotenie formátu času medzi formulárom ES a Zostavou ES v hodnotách začiatok a koniec jazdy ES.

3. Oprava - PHM prevádzka neponúkalo sa správne prídavné zariadenie

Zmeny vo verzii 0.14.2.0

Modul: Elektronická stazka

1. Príkaz na jazdu - oprava ukladania a zobrazovania PJ
2. Oprava problému so zobrazovaním menu v prehliadači explorer

Zmeny vo verzii 0.14.0.0

Modul: Elektronická stazka

1. Dopracovanie načítania počiatočného stavu PHM prídavného zariadenia z predchádzajúcej stazky z poľa konečný
stav PHM.

2. Časť programu informácie o PHM dopracovaná funkcia automatického doplnenia hodnoty 0 s možnosťou editácie
pre hlavé aj prídavné zariadenie.

Zmeny vo verzii 0.13.0.0

Modul: Elektronická stazka

1. Dopracovanie evidencie výkonov a informácii o PHM prídavných zariadeniach v module ES.

Zmeny vo verzii 0.12.18.2

Modul: Elektronická stazka

1. Oprava dodatočného načítania jádz pri spracovaní ES.

Zmeny vo verzii 0.12.18.0

Modul: Elektronická stazka

1. Prenos ES do modulu MA a DOP: bola dopracovaná funkcia pre zabezpečenie prenosu údajov z modulu ES z
časti PHM prevádzka a to hodnoty pre bezpečnostnú prestávku .

2. Rozdiel medzi spotrebou PHM v časti prevádzka PHM GPS a spotrebou na konkrétnej jazde s TDM a problém s
rozdielom medzi konečným stavom PHM z predchádzajúcej stazky s počiatočným stavom z nasledujúcej ES bol
odstránený.

3. Zostava ES: odstránenie problému s tlačou zlých km z GPS.

4. Doba nasadenia vozidla: bola dopracovaná funkcia, ktorá zabezpečuje v časti programu PHM prevádzka prepísať
údaj Doba nasadenia spolu na ľubovolnú hodnotu.

5. Pole číslo cesty: dopracovaná funkcia pre potvrdenie vybraného čísla cesty v časti výkony pomocou klávesy enter.

6. Mazanie km na nevýkonových cestách: v časti programu Výkony - Sumár za cesty bola dopracovaná možnosť
označenia pomocou flagu tich ciest na ktorých chce užívateľ vymazať výkony. Súvislosti s touto požiadavkou v tejto časti programu pribudlo tlačidlo s názvom ,,odstrániť výkony", pomocou ktorého sa automaticky na vopred označených cestách odstránia výkonové km a z časti programu Rozpis výkonov aj samotné výkony na cestách.

7. Vytvorenie mimoriadneho PJ: v časti programu PJ nový záznam, pribudla možnosť nastavenia flagu mimoriadny
PJ. Nastavenie umožňuje vytvorenie dvoch PJ na to isté auto a vodiča v rámci jedného dňa.

8. Prepracovanie názvov riadkov vyjadrujúcich informácie o PHM v časti PHM prevádzka: boli jednotlivé názvy
riadkov vyjadrujúce informácie o stave PHM vozidla na ES z benzín a nafta na PHM.

zmena je život...