Popisy k zmenám v moduloch  ORIS 

čo sme doplnili, čo sme zlepšili 

Prehľad zmien vo verzii ORIS č. 331


Dodávatelia - odberatelia

 1. V tlačovej zostave Vystavená objednávka sa v poli pod podpis riaditeľa závodu doťahuje meno riaditeľa z Nastavenia programu DOV.

Pracovný list

 1. Pri vytvorení Pracovného lístka a výbere Osobného čísla bolo zmenené zoradenie zobrazenia zamestnancov abecedne podľa priezviska.


Prehľad zmien vo verzii ORIS č. 330


Účtovníctvo

LEN PRE AS:

 1. Výkaz Súvaha
 • Úprava v definícií účtu 345% s možnosťou definovania účtu ako aktívneho účtu.
 • Úprava v parametrizačnom okne výkazu, v ktorom je možné zadať check box pre zobrazenie hodnôt výkazu v celých eurách zaokrúhlených matematicky.
 • Pod menu Účtovný denník pribudol Export výkazov/Účtovná závierka pre FS (xml) ktorým sa vytvorí súbor *xml pre možnosť načítania Účtovnej závierky na stránku Finančnej správy v požadovanom formáte.
   2.     Výkaz ziskov a strát
 • Úprava v parametrizačnom okne výkazu, v ktorom je možné zadať check box pre zobrazenie hodnôt výkazu v celých eurách zaokrúhlených matematicky.


Sklad MTZ

 1. Nad prehľadom položiek DDHM/DDNM určených na vymazanie bola upravená funkcia "Vymazanie vybraných položiek z evidencie DDHM/DDNM", ktorá pracuje nad zadaným filtrom resp, výberom drobného majetku. Na formulár pribudli tlačidlá Vyber všetko (Zruš všetko), ktorými je možné hromadné označenie konkrétneho druhu drobného majetku určeného na vymazanie.

Doprava

 1. Na kartu vozidla bol dopracovaný check box [Nepov. prirážky] k norme, zaškrtnutím ktorého program nedovolí pre EČ vozidla v stazke, v časti výkony zadať žiadnu prirážku k norme.

Operatívna evidencia

 1. Do zostavy Mesačné náklady bol dopracovaný Export do excelu, ktorý vytvorí súbor *xls na základe zadaných parametrov na výstup. Vytvorený súbor obsahuje dáta až po mesačnom rozpustení nákladov a štruktúra dát vo vyexportovanom súbore xls je zhodná s generovanou zostavou.
 2. Do exportu Podklad pre kumulatívne náklady s GR do excelu bol dopracovaný check box [vrátane OS a Cesty], ktorý zabezpečí, že vyexportovaný súbor bude obsahovať stĺpce OS a číslo cesty naviac.

Majstri

 1. Pri výbere osobného čísla zamestnanca v Dennom zázname o výkone bolo vo výberovom okne dopracované abecedné zoradenie zamestnancov.

Prehľad zmien vo verzii ORIS č. 329A


Sklad MTZ

1. Na formulár skladového dokladu Výdajka boli dopracované polia ID vozidla a Poznámka. V prípade ak sa zo skladu vydáva skladová položka súvisiaca s opravou (údržbou) konkrétneho vozidla je potrebné okrem zadaného EČ uviesť aj ID vozidla, pre presnú špecifikáciu ku ktorému ID sa oprava vzťahuje a zapísať Poznámku (podrobnejší popis). 

Úprava Inventúrnych zostáv. 

1. Inventúrny súpis podľa skladov, podskladov a regálov (účtov)

 • Zapracované úpravy a nová forma výstupov je viazaná na konkrétnu verziu zostáv.
 • Do administrátorskej sekcie programu pribudlo nastavenie pre zápis názvu a sídla firmy, ktorý sa bude zobrazovať v tlačených inventúrnych zostavách. 

Pri zahájení inventúry je možné v parametroch tlače vyplniť nasledovné parametre: 

Doplň mená:

 • Predseda:
  Výber max.1 zamestnanca z číselníka zamestnancov z OE, alebo ručným zápisom.
 • Členovia:
  Výber max.5 zamestnancov z číselníka zamestnancov z OE, alebo ručným zápisom.
 • Hmot.zodp.osoby:
  Výber max.4 zamestnancov z číselníka zamestnancov z OE, alebo ručným zápisom.
 • Vypracoval:
  Výber max. 1 zamestnanca z číselníka zamestnancov z OE, alebo ručným zápisom.
 • Miesto uloženia majetku:
  Ručný zápis miesta, kde bola vykonaná inventúra.
 • Dátum:
  Nahrádza systémový dátum v pravom hornom rohu vygenerovanej zostavy.
 • Tlač po každom sklade:
  V prípade ak bude pole zaškrtnuté, všetky náležitosti k inventúre sa vytlačia po každom sklade, v opačnom prípade sa zobrazia len na konci zostavy.

POZNÁMKA: V prípade, ak niektoré z vyššie uvedených mien súvisiacich a zodpovedných za priebeh a stav skladovej inventúry, nebude v parametroch tlače vyplnené, vo výstupnej zostave budú jednotlivé polia prázdne a bude potrebné ich zapísať priamo do vytlačenej zostavy.

2. Zostava majetku DDHM/DDNM/OPP (Pri prepínači Inventúrna zostava)
V prípade ak užívateľ zaklikne v parametrizačnom okne Inventúrna zostava , následne sa sprístupní tlačidlo Doplň mená pre zadanie mien zamestnancov zodpovedných a podieľajúcich sa na inventúre drobného majetku.

Doplnenie mien do zostavy, dátumu tlače zostavy, rovnako ako aj výstupný formát (hlavička zostavy, päta zostavy, náležitosti inventúrneho súpisu) fungujú a zobrazujú sa rovnakým spôsobom ako pri predošlej zostave Inventúrny súpis podľa skladov, podskladov, regálov.

Doprava

1. Rekapitulácia - Sumárny výpis za EČ a OS
Do parametrizačného okna zostavy pribudol prepínač Inventúrna zostava, pre účely inventarizácie PHM. V prípade, ak sa pri dané pole zaškrtne check box, aktivujú sa polia Dátum a Doplň mená.

Do tlačovej zostavy pribudne stĺpec Skut. množstvo, kde sa ručne zapíše skutočné množstvo PHM zistené pri fyzickej inventúre.

Doplnenie mien do zostavy, dátumu tlače zostavy, rovnako ako aj výstupný formát (hlavička zostavy, päta zostavy, náležitosti inventúrneho súpisu) fungujú a zobrazujú sa rovnakým spôsobom ako pri predošlej zostave Inventúrny súpis podľa skladov, podskladov, regálov.

Operatívna evidencia

Na formulár Denný záznam o výkone zamestnanca, Denný záznam o výkone AÚ, Záznamy účtovníctvo- cudzie výkony boli dopracované polia Dátum, ID vozidla a Poznámka pre potreby vyšpecifikovania záznamov na konkrétne EČ vozidla (ID vozidla) pre účely ich využitia v module Údržba v IS iOris a následne pre ich vysledovanie a vyhodnotenie.

1. Denný záznam o výkone zamestnanca
Pri prenose z modulu iMa (IS iOris) sa dátum, ID vozidla a poznámka prenášajú z Denných záznamov o výkone zamestnanca. V prípade ak záznamy vznikajú mimo prenosu z modulu iMa (ručným zápisom), v takom prípade je potrebné tieto údaje vyplniť.

2. Denný záznam o výkone AÚ
Pri zápise výkonov zamestnanca, pri ktorom bolo použité EČ vozidla je potrebné vyplniť aj ID vozidla poprípade Poznámku (podrobnejší popis).

3. Záznamy účtovníctvo - cudzie výkony
Pri rozpise nákladov k jednotlivým účtovným dokladom, ktoré boli vystavené na konkrétne EČ vozidla je potrebné v rámci rozpisu do analytického účtu vyplniť aj polia ID vozidla poprípade Poznámku (podrobnejší popis).

 

Prehľad zmien vo verzii ORIS č. 321


Účtovníctvo

LEN PRE PLATCOV DPH:

1. V došlých faktúrach (záväzkoch) bola zapracovaná nasledovná úprava. V okne pre rozpis DPH bola 19% daň zrušená a nahradená 20s%. Táto vznikla pre potrebu evidovania prípadov, kedy je potrebné vo faktúre súčasne zaevidovať kombinovaný režim t.z. riadnu 20% DPH a samozdanenie s vyčíslením 20% dane.


POZNÁMKA:
Samozdanenie je proces, kedy dodávateľ prenesie daňovú povinnosť na odberateľa, pričom obaja musia byť platcami DPH v tuzemsku. Odberateľ má povinnosť odviesť DPH z dodaných tovarov alebo služieb a zároveň má nárok na odpočet DPH.

Po rozpise okna pre DPH, v ktorom je vyplnený riadok 20% a 20s% sa po stlačení tlačidla Zaevidovať vyplnia riadky v záložke DPH. Do oboch je doplnená rovnaká DPH predkontácia, ktorú je potrebné v riadku pre samozdanenie (20s%) výberom z číselníka predkontácií zmeniť. Rozpis DPH pre samozdanenie si program automaticky pri zaevidovaní do riadkov v záložke DPH označí v pravej časti riadku check boxom v stĺpci S, s ktorým ďalej pracuje pri generovaní do zostáv, keďže vo výstupoch treba obe 20% dane vykazovať inak.

Je potrebné aj zaškrtnutie check boxu Samozdanenie.


2. Úprava v zostavách Zoznam dokladov pre DPH (triedené vstup/výstup) a Zoznam dokladov s uzávierkou DPH v ktorých došlo k úprave v zatriedení dokladov pre typ dokladu záväzok s nastavením druhu dokladu faktúra a použitou predkontáciou 5OPROD §53 (Oprava odpočítanej dane §53). Tieto doklady sa po úprave budú zaraďovať na poslednú stranu zostáv pod opravnú predkontáciu medzi doklady s druhom dokladu dobropis a stornofaktúra.


Dodávatelia - odberatelia

1. Číselník Cenník tovarov/služieb bol doplnení o funkciu kopírovania cenníka (ako je to možné aj pri Cenníku dopravy a Cenníku analytiky). Po výbere cenníka a stlačení funkcie Kopírovať cenník sa otvorí nový formulár, v ktorom je potrebné zadať názov nového cenníka a platnosť (od-do) cenníka ako povinného poľa. Po stlačení tlačidla Kopírovať sa vytvorí cenník s položkami identickými ako v cenníku z ktorého sa kopíruje. Položky je možné editovať.


2. V menu pribudla možnosť evidovania vystavených požiadaviek. Doklady sa vystavujú ako predkrok pred potrebou vystavenia objednávky.

a, Formulár Nový doklad

b, Formulár Prehľad záznamov

c, Do číselníkov pribudol číselník CPV (klasifikačný systém/číselník pre verejné zákazky)

d, Tlačová zostava Požiadavka na objednanie tovarov, služieb a prác (tlač nad vystavenou požiadavkou)


Prehľad zmien vo verzii ORIS č. 320

    

Účtovníctvo

LEN PRE RO A PO:

 1. Zapracovanie legislatívnych zmien vo finančnom výkaze FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách, doplnenie Kódu účtu do definície výkazu pre potreby vyplnenia pre príspevkové organizácie a so vstupom do stĺpca "a" v časti 2.1. a 2.2. pre Finančné operácie.
 2. Zapracovanie legislatívnych zmien vo finančnom výkaze FIN 2-04 Vybrané údaje z aktív a pasív.
 3. Zapracovanie legislatívnych zmien vo finančnom výkaze FIN 4-04 Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov a FIN 5-04 Finančný výkaz o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch.

Upozornenie:

Výkazy budú správne fungovať iba v prípade, že majú správne vyplnenú definíciu výkazu.


LEN PRE PLATCOV DPH:

 1. Vo výšlých faktúrach (pohľadávkach) pri zaškrtnutom check boxe A1 KVD bolo upravené zatriedenie dokladov do výstupných zostáv Kontrolný výkaz DPH a Zoznam dokladov pre KVD.
 2. V došlých faktúrach (záväzkoch) bol dopracovaný check box B1 KVD, ktorý umožní pri zápise riadnej DPH a zároveň aj nulovej DPH pre samozdanenie zatriedenie dokladu do potrebných častí Kontrolného výkazu DPH a Zoznamu dokladov pre KVD.

Dodávatelia - odberatelia

 1. Úprava v tlačovej zostave Vystavená objednávka pre ďalšiu verziu výstupu.

Sklad MTZ


Úprava v parametrizačnom okne zostavy Príjmy za obdobie (daňová zostava), v ktorom pribudol check box Daňové+Nedaňové, zakliknutím ktorého výsledná zostava zobrazí údaje skladových dokladov na základe parametrizačných kritérií pre všetky sklady, ktoré majú na skladovej karte príznak daňový a zároveň nedaňový sklad.

            

Prehľad zmien vo verzii ORIS č. 317


Účtovníctvo

1. Úprava zostavy Likvidačný lístok záväzku v zmysle zákona o finančnej kontrole a v zmysle metodického usmernenia.

2. Úprava vo vygenerovanej forme Inventúrnej zostavy DHM, v ktorej je slovné spojenie "Hmotne  zodpovedná osoba" nahradené spojením "Zodpovedná osoba".

Upozornenie:
Po spustení update nie sú popísané úpravy aktívne automaticky. Pre ich aktiváciu kontaktujte spoločnosť ICP.

Sklad MTZ

1. Úprava zostavy Inventúrny súpis podľa skladov, podskladov a regálov (účtov)

Verzia 1:

Možnosť zadania doplnených údajov v parametroch tlače:
o Dátum inventúry, ktorý sa zobrazuje v pravom hornom rohu zostavy, ak sa nezadá, dotiahne sa systémový dátum.

Check box Doplň mená:
o Predseda a členovia - výber z číselníka zamestnancov, mená sú doplnené automaticky v päte každej strany zostavy, kde ju príslušná osoba overuje svojim podpisom. Mená je možné zadať aj ručne, v prípade ak sa nevyplnia, polia ostávajú prázdne a je potrebné ich do vytlačenej zostavy dopísať ručne.

o Hmotne zodp.osoba a Invent.komisia - výber z číselníka zamestnancov, mená sú doplnené automaticky pre každý sklad, kde ju príslušná osoba overuje svojim podpisom. Mená je možné zadať aj ručne, v prípade ak sa nevyplnia, polia ostávajú prázdne a je potrebné ich do vytlačenej zostavy dopísať ručne.

o Vypracoval- výber z číselníka zamestnancov (ručný zápis), meno je doplnené automaticky na konci zostavy.

Verzia 2:
Možnosť zadania doplnených údajov v parametroch tlače:
o Dátum začiatku inventúry, ktorý sa zobrazuje v pravom hornom rohu zostavy
o Dátum ukončenia inventúry, ktorý sa zobrazuje v pravom hornom rohu zostavy

Check box Doplň mená:
o Hmotne zodp.osoba a Invent.komisia - výber z číselníka zamestnancov, mená sú doplnené automaticky pre každý sklad, kde ju príslušná osoba overuje svojim podpisom. Mená je možné zadať aj ručne, v prípade ak sa nevyplnia, polia ostávajú prázdne a je potrebné ich do vytlačenej zostavy dopísať ručne.

o Vypracoval - výber z číselníka zamestnancov (ručný zápis), meno je doplnené automaticky na konci zostavy.

2. Úprava vo vygenerovanej forme Inventúrnej zostavy DHM - DDHM, DDNM, OPP, v ktorej je slovné spojenie "Hmotne zodpovedná osoba" nahradené spojením "Zodpovedná osoba".

Upozornenie:

Po spustení update nie sú popísané úpravy v bodoch 1-2 aktívne automaticky. Pre ich aktiváciu kontaktujte spoločnosť ICP.

Doprava

1. Na parametrizačné okno zostavy Súpis vozidiel a mechanizmov pribudol dátumový filter, ktorý umožní vygenerovať pre Evidenčné čísla vozidiel konečné stavy (KS MJV, KS PHM) a príslušné prepočty k dátumu, ktorý je užívateľom zadaný v parametroch zostavy, pričom sa neberú do úvahy existujúce stazky v systéme s vyšším dátumom ako je zadaný v parametrizačnom okne zostavy.
V prípade ak dátumový filter nebude vyplnený, zostava bude fungovať ako doteraz a bude generovať konečné stavy pre EČ k poslednej vytvorenej stazke v systéme.

2. V číselníku Kreditné karty pribudlo pole na možnosť vyradenia tých kreditných kariet, ktoré sa už v programe nepoužívajú. Vyradené kreditné karty sa už nebudú zobrazovať pri čerpaniach pre Typ "K" (kreditné karty) v stazkách a nad parametrizačnými oknami výstupných zostáv.

Majstri

1. Úprava nad prehľadom Denný záznam o výkone- majstri, tlačidlo Kontrola nerozpísaných hodín ktorá umožní porovnanie nerozpísaných hodín medzi Pracovným listom a DZV Majstri nielen v prípade, ak oba záznamy existujú, ale aj v prípade ak niektorý zo záznamov v rámci dňa chýba.

Upozornenie:

Po spustení update nie je popísaná úprava aktívna automaticky. Pre jej aktiváciu kontaktujte spoločnosť ICP.

2. Funkcia Kopírovať DZV bola upravená tak, že pri jej použití, kedy sa vytvoria kópie Denných záznamov zamestnancov podľa zvoleného vzoru, sa prekopírujú všetky údaje vrátane poľa Výkon v m.j. (ten sa doteraz kópiou neprenášal).

3. Do funkcie kontroly nerozpísaných hodín medzi PL a DZV Majstri, v prípade ak aj jeden z dokladov neexistuje, sme dopracovali porovnávanie z PL nielen odpracovaných hodín, ale aj hodín neodpracovaných (dovolenky, paragrafy - P-zam, P-dopr, P-ost.).
Na popísanú funkciu sa automaticky viaže úprava s prenosom neodpracovaných hodín do DZV MA. Pri položke Dovolenka sa hodiny prenesú do Denných záznamov o výkone automaticky, položku Nemocenské je možné hodinovo doplniť prostredníctvom tlačidla "doplniť z PL".

Upozornenie:

Po spustení update nie je popísaná úprava aktívna automaticky. Pre jej aktiváciu kontaktujte spoločnosť ICP.


Prehľad zmien vo verzii ORIS č. 316

                      

Účtovníctvo

LEN PRE PLATCOV DPH:

1.  Evidencia vyhotovených faktúr, pri ktorých daňová povinnosť prechádza na príjemcu plnenia,

    pre druh dokladu Dobropis a Stornofaktúra.

    Na formulári Pohľadávka v záložke DPH pribudol check box C1 KVD, ktorého vyplnením sa
    zaktivuje  pole Dátum daňovej povinnosti, na základe ktorého budú doklady vstupovať do
    sekcie C1 Kontrolného výkazu DPH (vrátane exportu do xml.súboru) a do Zoznamu dokladov    
    pre KVD.
    Takto vyplnené doklady nevstupujú do Výkazu DPH!


Sklad MTZ

1.  Úprava v parametrizačnom okne zostavy Výdaje za obdobie (daňová zostava), v ktorom 

    pribudol check box Daňové+Nedaňové, zakliknutím ktorého výsledná zostava zobrazí údaje
    skladových dokladov na základe parametrizačných kritérií pre všetky sklady, ktoré majú na
    skladovej karte príznak daňový a zároveň nedaňový sklad.

2. V číselníku účtovných symbolov pribudol check box "Vyradený" na možnosť vyradenia tých  
    účtovných symbolov, ktoré sa už v programe nepoužívajú. Vyradené účtovné symboly sa už
    nebudú zobrazovať pri tvorbe nových skladových položiek, pri zaradení nových položiek
    DDHM/DDNM a nad parametrizačnými oknami výstupných zostáv.


Majstri

1.  Deaktivácia funkcií inštalovaných v poslednej verzií updatu č.315. Popis funkčností:

    a. Automatické doplnenie poľa výkon vo formulári Denný záznam o výkone zamestnanca v časti
        Výkony v prípade, ak je splnená podmienka m.j=hod a užívateľom vyplnené pole   
        odpracované hodiny. V takom prípade program automaticky doplní Výkon v m.j v príslušnom
        formáte.
    b. Funkcia Kopírovať DZV bude automaticky kopírovať záznam vytvorený podľa bodu a,

    Upozornenie:
    Pre aktiváciu obidvoch popísaných funkcii je potrebné kontaktovať spoločnosť ICP.