Popisy k zmenám v moduloch  ORIS 
čo sme doplnili, čo sme zlepšili 


Prehľad zmien vo verzii ORIS č. 321


Účtovníctvo

LEN PRE PLATCOV DPH:

1. V došlých faktúrach (záväzkoch) bola zapracovaná nasledovná úprava. V okne pre rozpis DPH bola 19% daň zrušená a nahradená 20s%. Táto vznikla pre potrebu evidovania prípadov, kedy je potrebné vo faktúre súčasne zaevidovať kombinovaný režim t.z. riadnu 20% DPH a samozdanenie s vyčíslením 20% dane.


POZNÁMKA:
Samozdanenie je proces, kedy dodávateľ prenesie daňovú povinnosť na odberateľa, pričom obaja musia byť platcami DPH v tuzemsku. Odberateľ má povinnosť odviesť DPH z dodaných tovarov alebo služieb a zároveň má nárok na odpočet DPH.

Po rozpise okna pre DPH, v ktorom je vyplnený riadok 20% a 20s% sa po stlačení tlačidla Zaevidovať vyplnia riadky v záložke DPH. Do oboch je doplnená rovnaká DPH predkontácia, ktorú je potrebné v riadku pre samozdanenie (20s%) výberom z číselníka predkontácií zmeniť. Rozpis DPH pre samozdanenie si program automaticky pri zaevidovaní do riadkov v záložke DPH označí v pravej časti riadku check boxom v stĺpci S, s ktorým ďalej pracuje pri generovaní do zostáv, keďže vo výstupoch treba obe 20% dane vykazovať inak.

Je potrebné aj zaškrtnutie check boxu Samozdanenie.


2. Úprava v zostavách Zoznam dokladov pre DPH (triedené vstup/výstup) a Zoznam dokladov s uzávierkou DPH v ktorých došlo k úprave v zatriedení dokladov pre typ dokladu záväzok s nastavením druhu dokladu faktúra a použitou predkontáciou 5OPROD §53 (Oprava odpočítanej dane §53). Tieto doklady sa po úprave budú zaraďovať na poslednú stranu zostáv pod opravnú predkontáciu medzi doklady s druhom dokladu dobropis a stornofaktúra.


Dodávatelia - odberatelia

1. Číselník Cenník tovarov/služieb bol doplnení o funkciu kopírovania cenníka (ako je to možné aj pri Cenníku dopravy a Cenníku analytiky). Po výbere cenníka a stlačení funkcie Kopírovať cenník sa otvorí nový formulár, v ktorom je potrebné zadať názov nového cenníka a platnosť (od-do) cenníka ako povinného poľa. Po stlačení tlačidla Kopírovať sa vytvorí cenník s položkami identickými ako v cenníku z ktorého sa kopíruje. Položky je možné editovať.


2. V menu pribudla možnosť evidovania vystavených požiadaviek. Doklady sa vystavujú ako predkrok pred potrebou vystavenia objednávky.

a, Formulár Nový doklad

b, Formulár Prehľad záznamov

c, Do číselníkov pribudol číselník CPV (klasifikačný systém/číselník pre verejné zákazky)

d, Tlačová zostava Požiadavka na objednanie tovarov, služieb a prác (tlač nad vystavenou požiadavkou)


Prehľad zmien vo verzii ORIS č. 320

    

Účtovníctvo

LEN PRE RO A PO:

  1. Zapracovanie legislatívnych zmien vo finančnom výkaze FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách, doplnenie Kódu účtu do definície výkazu pre potreby vyplnenia pre príspevkové organizácie a so vstupom do stĺpca "a" v časti 2.1. a 2.2. pre Finančné operácie.
  2. Zapracovanie legislatívnych zmien vo finančnom výkaze FIN 2-04 Vybrané údaje z aktív a pasív.
  3. Zapracovanie legislatívnych zmien vo finančnom výkaze FIN 4-04 Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov a FIN 5-04 Finančný výkaz o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch.

Upozornenie:

Výkazy budú správne fungovať iba v prípade, že majú správne vyplnenú definíciu výkazu.


LEN PRE PLATCOV DPH:

  1. Vo výšlých faktúrach (pohľadávkach) pri zaškrtnutom check boxe A1 KVD bolo upravené zatriedenie dokladov do výstupných zostáv Kontrolný výkaz DPH a Zoznam dokladov pre KVD.
  2. V došlých faktúrach (záväzkoch) bol dopracovaný check box B1 KVD, ktorý umožní pri zápise riadnej DPH a zároveň aj nulovej DPH pre samozdanenie zatriedenie dokladu do potrebných častí Kontrolného výkazu DPH a Zoznamu dokladov pre KVD.

Dodávatelia - odberatelia

  1. Úprava v tlačovej zostave Vystavená objednávka pre ďalšiu verziu výstupu.

Sklad MTZ


Úprava v parametrizačnom okne zostavy Príjmy za obdobie (daňová zostava), v ktorom pribudol check box Daňové+Nedaňové, zakliknutím ktorého výsledná zostava zobrazí údaje skladových dokladov na základe parametrizačných kritérií pre všetky sklady, ktoré majú na skladovej karte príznak daňový a zároveň nedaňový sklad.

            

Prehľad zmien vo verzii ORIS č. 317


Účtovníctvo

1. Úprava zostavy Likvidačný lístok záväzku v zmysle zákona o finančnej kontrole a v zmysle metodického usmernenia.

2. Úprava vo vygenerovanej forme Inventúrnej zostavy DHM, v ktorej je slovné spojenie "Hmotne  zodpovedná osoba" nahradené spojením "Zodpovedná osoba".

Upozornenie:
Po spustení update nie sú popísané úpravy aktívne automaticky. Pre ich aktiváciu kontaktujte spoločnosť ICP.

Sklad MTZ

1. Úprava zostavy Inventúrny súpis podľa skladov, podskladov a regálov (účtov)

Verzia 1:

Možnosť zadania doplnených údajov v parametroch tlače:
o Dátum inventúry, ktorý sa zobrazuje v pravom hornom rohu zostavy, ak sa nezadá, dotiahne sa systémový dátum.

Check box Doplň mená:
o Predseda a členovia - výber z číselníka zamestnancov, mená sú doplnené automaticky v päte každej strany zostavy, kde ju príslušná osoba overuje svojim podpisom. Mená je možné zadať aj ručne, v prípade ak sa nevyplnia, polia ostávajú prázdne a je potrebné ich do vytlačenej zostavy dopísať ručne.

o Hmotne zodp.osoba a Invent.komisia - výber z číselníka zamestnancov, mená sú doplnené automaticky pre každý sklad, kde ju príslušná osoba overuje svojim podpisom. Mená je možné zadať aj ručne, v prípade ak sa nevyplnia, polia ostávajú prázdne a je potrebné ich do vytlačenej zostavy dopísať ručne.

o Vypracoval- výber z číselníka zamestnancov (ručný zápis), meno je doplnené automaticky na konci zostavy.

Verzia 2:
Možnosť zadania doplnených údajov v parametroch tlače:
o Dátum začiatku inventúry, ktorý sa zobrazuje v pravom hornom rohu zostavy
o Dátum ukončenia inventúry, ktorý sa zobrazuje v pravom hornom rohu zostavy

Check box Doplň mená:
o Hmotne zodp.osoba a Invent.komisia - výber z číselníka zamestnancov, mená sú doplnené automaticky pre každý sklad, kde ju príslušná osoba overuje svojim podpisom. Mená je možné zadať aj ručne, v prípade ak sa nevyplnia, polia ostávajú prázdne a je potrebné ich do vytlačenej zostavy dopísať ručne.

o Vypracoval - výber z číselníka zamestnancov (ručný zápis), meno je doplnené automaticky na konci zostavy.

2. Úprava vo vygenerovanej forme Inventúrnej zostavy DHM - DDHM, DDNM, OPP, v ktorej je slovné spojenie "Hmotne zodpovedná osoba" nahradené spojením "Zodpovedná osoba".

Upozornenie:

Po spustení update nie sú popísané úpravy v bodoch 1-2 aktívne automaticky. Pre ich aktiváciu kontaktujte spoločnosť ICP.

Doprava

1. Na parametrizačné okno zostavy Súpis vozidiel a mechanizmov pribudol dátumový filter, ktorý umožní vygenerovať pre Evidenčné čísla vozidiel konečné stavy (KS MJV, KS PHM) a príslušné prepočty k dátumu, ktorý je užívateľom zadaný v parametroch zostavy, pričom sa neberú do úvahy existujúce stazky v systéme s vyšším dátumom ako je zadaný v parametrizačnom okne zostavy.
V prípade ak dátumový filter nebude vyplnený, zostava bude fungovať ako doteraz a bude generovať konečné stavy pre EČ k poslednej vytvorenej stazke v systéme.

2. V číselníku Kreditné karty pribudlo pole na možnosť vyradenia tých kreditných kariet, ktoré sa už v programe nepoužívajú. Vyradené kreditné karty sa už nebudú zobrazovať pri čerpaniach pre Typ "K" (kreditné karty) v stazkách a nad parametrizačnými oknami výstupných zostáv.

Majstri

1. Úprava nad prehľadom Denný záznam o výkone- majstri, tlačidlo Kontrola nerozpísaných hodín ktorá umožní porovnanie nerozpísaných hodín medzi Pracovným listom a DZV Majstri nielen v prípade, ak oba záznamy existujú, ale aj v prípade ak niektorý zo záznamov v rámci dňa chýba.

Upozornenie:

Po spustení update nie je popísaná úprava aktívna automaticky. Pre jej aktiváciu kontaktujte spoločnosť ICP.

2. Funkcia Kopírovať DZV bola upravená tak, že pri jej použití, kedy sa vytvoria kópie Denných záznamov zamestnancov podľa zvoleného vzoru, sa prekopírujú všetky údaje vrátane poľa Výkon v m.j. (ten sa doteraz kópiou neprenášal).

3. Do funkcie kontroly nerozpísaných hodín medzi PL a DZV Majstri, v prípade ak aj jeden z dokladov neexistuje, sme dopracovali porovnávanie z PL nielen odpracovaných hodín, ale aj hodín neodpracovaných (dovolenky, paragrafy - P-zam, P-dopr, P-ost.).
Na popísanú funkciu sa automaticky viaže úprava s prenosom neodpracovaných hodín do DZV MA. Pri položke Dovolenka sa hodiny prenesú do Denných záznamov o výkone automaticky, položku Nemocenské je možné hodinovo doplniť prostredníctvom tlačidla "doplniť z PL".

Upozornenie:

Po spustení update nie je popísaná úprava aktívna automaticky. Pre jej aktiváciu kontaktujte spoločnosť ICP.


Prehľad zmien vo verzii ORIS č. 316

                      

Účtovníctvo

LEN PRE PLATCOV DPH:

1.  Evidencia vyhotovených faktúr, pri ktorých daňová povinnosť prechádza na príjemcu plnenia,

    pre druh dokladu Dobropis a Stornofaktúra.

    Na formulári Pohľadávka v záložke DPH pribudol check box C1 KVD, ktorého vyplnením sa
    zaktivuje  pole Dátum daňovej povinnosti, na základe ktorého budú doklady vstupovať do
    sekcie C1 Kontrolného výkazu DPH (vrátane exportu do xml.súboru) a do Zoznamu dokladov    
    pre KVD.
    Takto vyplnené doklady nevstupujú do Výkazu DPH!


Sklad MTZ

1.  Úprava v parametrizačnom okne zostavy Výdaje za obdobie (daňová zostava), v ktorom 

    pribudol check box Daňové+Nedaňové, zakliknutím ktorého výsledná zostava zobrazí údaje
    skladových dokladov na základe parametrizačných kritérií pre všetky sklady, ktoré majú na
    skladovej karte príznak daňový a zároveň nedaňový sklad.

2. V číselníku účtovných symbolov pribudol check box "Vyradený" na možnosť vyradenia tých  
    účtovných symbolov, ktoré sa už v programe nepoužívajú. Vyradené účtovné symboly sa už
    nebudú zobrazovať pri tvorbe nových skladových položiek, pri zaradení nových položiek
    DDHM/DDNM a nad parametrizačnými oknami výstupných zostáv.


Majstri

1.  Deaktivácia funkcií inštalovaných v poslednej verzií updatu č.315. Popis funkčností:

    a. Automatické doplnenie poľa výkon vo formulári Denný záznam o výkone zamestnanca v časti
        Výkony v prípade, ak je splnená podmienka m.j=hod a užívateľom vyplnené pole   
        odpracované hodiny. V takom prípade program automaticky doplní Výkon v m.j v príslušnom
        formáte.
    b. Funkcia Kopírovať DZV bude automaticky kopírovať záznam vytvorený podľa bodu a,

    Upozornenie:
    Pre aktiváciu obidvoch popísaných funkcii je potrebné kontaktovať spoločnosť ICP.