Sklad MTZ a funkcia FIFO

prechod na automatizovanú funkciu FIFO 

Prečo odporúčame prechod na automatizovanú metódu oceňovania zásob FIFO v skladovom hospodárstve?


U viacerých zákazníkov IS ORIS v súčasnosti prevláda v skladoch MTZ stav neúnosného množenia sa počtu skladových kariet. Dôvodom je pracovný postup, pri ktorom sa pri rovnakom druhu materiálu zakladá nová skladová karta len z dôvodu rozdielnej príjmovej ceny. Nepriaznivých dôsledkov tohto neefektívneho pracovného postupu je hneď niekoľko:

 • Jeden materiál je evidovaný na viacerých kartách. V dôsledku toho musí skladník sám uplatňovať metódu FIFO tým, že materiál najskôr vydáva z najstaršej založenej karty a postupne pokračuje k novším kartám. Tento postup je pracný a z hľadiska presnosti metódy FIFO často nedostatočný.
 • Z dôvodu veľkého počtu skladových kariet je celá skladová evidencia veľmi neprehľadná.
 • Vznik veľkého počtu kariet, ktoré boli vyčerpané do nuly a zostávajú v evidencii ako nepoužitý "balast". Takýchto kariet môže byť niekedy aj niekoľko tisíc a v dôsledku uvedeného pracovného postupu vznikajú ďalšie.

Riešením toho problému je konsolidácia (upratanie) kariet a následne aktivovanie funkcie pre automatizované oceňovanie zásob metódu FIFO.

Hlavné body konsolidácie:

 • Zlúčenie všetkých kariet s jedným druhom materiálu na jednu spoločnú kartu, na ktorej bude evidovaný materiál vo viacerých vstupných cenách.
 • Aktivácia funkcie automatizovanej metódy FIFO v module ORIS MTZ zo strany ICP.
 • Začatie nového pracovného postupu t.z. príjmu materiálu v rôznych cenách na jednu skladovú kartu. Rozdeľovanie  vydávaného množstva na výdajke podľa ceny na viac položiek.


Čo získate "uprataním" v skladovom hospodárstve a aktiváciou funkcie FIFO

 • Automatické oceňovanie skladových pohybov programom riadenou metódou FIFO, pri ktorej sa jednotlivé skladové výdaje oceňujú postupne od najstarších cien z príjmových dokladov k novším cenám podľa toho, ako sa tovar postupne zo skladu vydáva.
 • Zlúčenie viacerých kariet do jednej v rámci každého druhu materiálu, na každom sklade v rôznych cenách, jedným z viacerých spôsobov zlučovania.
 • Možnosť nastaviť nové číselné rady pre odlíšenie "novej" skladovej evidencie.
 • Sledovať jednotkové ceny na kartách cez detail karty, radené časovo od najstaršej ceny po najnovšiu.
 • Trvalé pripojenie jednej skladovej karty k stojanu benkalora.
 • Hromadné vyradenie kariet s nulovým zostatkom, čím v skladovej evidencii zostanú len aktívne karty s nenulovým zostatkom.


Centrálny číselník materiálov

Úlohou Centrálneho číselníka materiálov je lepšia organizácia skladových zásob jednotným centrálnym číselníkom pre všetky sklady. Aktivácia funkcie FIFO nie je podmienkou pre zriadenie Centrálneho číselníka materiálov ale je veľkou pomocou pre funkciu FIFO, ak je zavedený aj tento číselník.  

Funkciou centrálneho číselníka získate:

 • "stráženie" vzniku duplicitných kariet,
 • možnosť vyhodnocovať konkrétny materiál naprieč všetkými skladmi,
 • ešte lepší poriadok v skladovej evidencii,

Podmienky pre aktiváciu funkcií
FIFO a Centrálny číselník


 1. O aktiváciu funkcii je potrené požiadať technickú podporu k IS ORIS.
 2. Prechod na funkciu FIFO, je možné aplikovať  dvoma spôsobmi. Jednorazovo počas dočasného odstavenia prevádzky alebo postupne počas bežného chodu skladového hospodárstva bez potreby či nutnosti dočasnej "odstávky" práce v module ORIS MTZ. 
  Popisy oboch spôsobov sú súčasťou prílohy.

Poznámka:
Konsolidácia skladových kariet uvedeným spôsobom bude dôležitým predpokladom pre prechod na nový modul Sklad v prostredí webovej verzie systému iORIS.