Sklad FIFO

prechod na automatizované FIFO 

Prečo odporúčame prechod na automatizovanú metódu FIFO v skladovom hospodárstve?


U viacerých zákazníkov IS ORIS v súčasnosti prevláda v skladoch MTZ stav neúnosného množenia sa počtu skladových kariet. Dôvodom je pracovný postup, pri ktorom sa pri rovnakom druhu materiálu zakladá nová skladová karta len z dôvodu rozdielnej príjmovej ceny. Nepriaznivých dôsledkov tohto neefektívneho pracovného postupu je hneď niekoľko:

 • Jeden materiál je evidovaný na viacerých kartách. V dôsledku toho musí skladník sám uplatňovať metódu FIFO tým, že materiál najskôr vydáva z najstaršej založenej karty a postupne pokračuje k novším kartám. Je to prácne, zdĺhavé a nepresné.
 • Z dôvodu veľkého počtu skladových kariet je celá skladová evidencia veľmi neprehľadná.

Veľký počet kariet môže viesť k spomaleným reakciám programu.

 • Vznik veľkého počtu tzv. nulových kariet, ktoré boli vyčerpané do nuly a zostávajú v evidencii ako nepoužitý "balast". Takýchto kariet môže byť niekedy aj niekoľko tisíc a v dôsledku uvedeného pracovného postupu vznikajú permanentne ďalšie.

Riešením toho problému je konsolidácia kariet na metódu automatizovaného FIFO.
Podstatou takejto konsolidácie je zmena v konfigurácii programu a pokračovanie v práci podľa iného pracovného postupu.

Hlavné kroky konsolidácie sú:

 • Odstránenie nepotrebných nulových kariet.
 • Aktivácia funkcie automatizovanej metódy FIFO v programe zo strany ICP.
 • Zlúčenie všetkých kariet s jedným druhom materiálu na jednu spoločnú kartu, na ktorej bude evidovaný materiál vo viacerých vstupných cenách.
 • Začatie nového pracovného postupu t.z. príjmu materiálu v rôznych cenách na jednu skladovú kartu.
 • Zriadenie centrálneho číselníka materiálov. Funkcia centrálneho číselníka kariet je dostupná v programe už od roku 2011. Podstatou tejto funkcie je ešte lepšia organizácia skladových zásob riadená jednotným centrálnym číselníkom pre všetky sklady. Podmienkou zriadenia centrálneho číselníka materiálov je jednorazová konsolidácia spojená s dočasnou odstávkou skladovej evidencie. (Pri prechode na automatizované FIFO za bežnej prevádzky, bez nutnosti dočasnej odstávky skladovej evidencie, nie je centrálny číselník materiálov aktívny).

Funkcia centrálneho číselníka zabezpečuje "stráženie" aby nevznikali duplicitné karty na rovnaký materiál. Taktiež je možné vyhodnocovať konkrétne skladové zásoby naprieč všetkými skladmi.

Funkcia pre automatizovanú metódu FIFO bola do programu dopracovanú už v roku 2011 a bolo možné ju aktivovať len jednorazovým vyradením skladového systému a jednorazovou konsolidáciou.

V súčasnosti sme odstránili nutnosť odstávky prevádzky skladového systému a umožnili sme robiť konsolidáciu kariet MTZ priebežne za ostrej prevádzky.

Vykonaná konsolidácia skladových kariet je zároveň dôležitým predpokladom pre prechod na nový modul Sklad v prostredí webovej verzie systému iORIS. 

 Ako si "upratať" v skladovom hospodárstve.


Ponúkame Vám návod pre optimálne sledovanie a riadenie skladových zásob v IS Oris. Spôsob ako sa:

 • zbaviť množstva "prebytočných" skladových kariet, 
 • mať prehľad v skladových zásobách,
 • optimalizovať  riadenie a sledovanie zásob,
 • zefektívniť pracovné procesy vrátane úspory času z prehľadávania kariet,
 • zistiť sklady na ktorých sa požadovaný materiál nachádza,
 • zredukovať objednávky materiálu, ktorého je na niektorom zo skladov dostatok,
 • sledovanie aktuálnych cien skladových kariet,
 • oceňovanie skladových pohybov programom riadenou metódou FIFO, pri ktorom sa jednotlivé skladové výdaje oceňujú postupne od najstarších cien z príjmových dokladov k novším cenám podľa toho, ako sa tovar postupne zo skladu vydáva,
 • eliminácia chybovosti z užívateľsky riadeného vyskladňovania,

Spôsob prechodu na programom riadené vyskladňovanie zásob metódou FIFO, je možné aplikovať počas bežného chodu skladového hospodárstva bez potreby či nutnosti dočasnej "odstávky" fungovania modulu MTZ.


Zapnutie funkcie FIFO umožní v module Skladové hospodárstvo:

 • Zlúčenie kariet  do jednej v rámci každého druhu materiálu, na každom sklade v rôznych cenách, jedným z viacerých spôsobov zlučovania.
 • Možnosť nastaviť nové číselné rady pre odlíšenie "novej" skladovej evidencie.
 • Sledovať jednotkové ceny na kartách cez detail karty, radené časovo od najstaršej ceny po najnovšiu.
 • Pripojenie vždy len jednej skladovej karty k stojanu benkalora.
 • Hromadné vyradenie kariet s nulovým zostatkom, čim v skladovej evidencii zostanú len aktívne karty s nenulovým zostatkom.