Popisy k zmenám v moduloch  ORIS 
čo sme opravili čo sme zlepšili 

                      Prehľad zmien vo verzii ORIS č. 317


Účtovníctvo

1. Úprava zostavy Likvidačný lístok záväzku v zmysle zákona o finančnej kontrole a v zmysle metodického usmernenia.

2. Úprava vo vygenerovanej forme Inventúrnej zostavy DHM, v ktorej je slovné spojenie "Hmotne  zodpovedná osoba" nahradené spojením "Zodpovedná osoba".

Upozornenie:
Po spustení update nie sú popísané úpravy aktívne automaticky. Pre ich aktiváciu kontaktujte spoločnosť ICP.

Sklad MTZ

1. Úprava zostavy Inventúrny súpis podľa skladov, podskladov a regálov (účtov)

Verzia 1:

Možnosť zadania doplnených údajov v parametroch tlače:
o Dátum inventúry, ktorý sa zobrazuje v pravom hornom rohu zostavy, ak sa nezadá, dotiahne sa systémový dátum.

Check box Doplň mená:
o Predseda a členovia - výber z číselníka zamestnancov, mená sú doplnené automaticky v päte každej strany zostavy, kde ju príslušná osoba overuje svojim podpisom. Mená je možné zadať aj ručne, v prípade ak sa nevyplnia, polia ostávajú prázdne a je potrebné ich do vytlačenej zostavy dopísať ručne.

o Hmotne zodp.osoba a Invent.komisia - výber z číselníka zamestnancov, mená sú doplnené automaticky pre každý sklad, kde ju príslušná osoba overuje svojim podpisom. Mená je možné zadať aj ručne, v prípade ak sa nevyplnia, polia ostávajú prázdne a je potrebné ich do vytlačenej zostavy dopísať ručne.

o Vypracoval- výber z číselníka zamestnancov (ručný zápis), meno je doplnené automaticky na konci zostavy.

Verzia 2:
Možnosť zadania doplnených údajov v parametroch tlače:
o Dátum začiatku inventúry, ktorý sa zobrazuje v pravom hornom rohu zostavy
o Dátum ukončenia inventúry, ktorý sa zobrazuje v pravom hornom rohu zostavy

Check box Doplň mená:
o Hmotne zodp.osoba a Invent.komisia - výber z číselníka zamestnancov, mená sú doplnené automaticky pre každý sklad, kde ju príslušná osoba overuje svojim podpisom. Mená je možné zadať aj ručne, v prípade ak sa nevyplnia, polia ostávajú prázdne a je potrebné ich do vytlačenej zostavy dopísať ručne.

o Vypracoval - výber z číselníka zamestnancov (ručný zápis), meno je doplnené automaticky na konci zostavy.

2. Úprava vo vygenerovanej forme Inventúrnej zostavy DHM - DDHM, DDNM, OPP, v ktorej je slovné spojenie "Hmotne zodpovedná osoba" nahradené spojením "Zodpovedná osoba".

Upozornenie:

Po spustení update nie sú popísané úpravy v bodoch 1-2 aktívne automaticky. Pre ich aktiváciu kontaktujte spoločnosť ICP.

Doprava

1. Na parametrizačné okno zostavy Súpis vozidiel a mechanizmov pribudol dátumový filter, ktorý umožní vygenerovať pre Evidenčné čísla vozidiel konečné stavy (KS MJV, KS PHM) a príslušné prepočty k dátumu, ktorý je užívateľom zadaný v parametroch zostavy, pričom sa neberú do úvahy existujúce stazky v systéme s vyšším dátumom ako je zadaný v parametrizačnom okne zostavy.
V prípade ak dátumový filter nebude vyplnený, zostava bude fungovať ako doteraz a bude generovať konečné stavy pre EČ k poslednej vytvorenej stazke v systéme.

2. V číselníku Kreditné karty pribudlo pole na možnosť vyradenia tých kreditných kariet, ktoré sa už v programe nepoužívajú. Vyradené kreditné karty sa už nebudú zobrazovať pri čerpaniach pre Typ "K" (kreditné karty) v stazkách a nad parametrizačnými oknami výstupných zostáv.

Majstri

1. Úprava nad prehľadom Denný záznam o výkone- majstri, tlačidlo Kontrola nerozpísaných hodín ktorá umožní porovnanie nerozpísaných hodín medzi Pracovným listom a DZV Majstri nielen v prípade, ak oba záznamy existujú, ale aj v prípade ak niektorý zo záznamov v rámci dňa chýba.

Upozornenie:

Po spustení update nie je popísaná úprava aktívna automaticky. Pre jej aktiváciu kontaktujte spoločnosť ICP.

2. Funkcia Kopírovať DZV bola upravená tak, že pri jej použití, kedy sa vytvoria kópie Denných záznamov zamestnancov podľa zvoleného vzoru, sa prekopírujú všetky údaje vrátane poľa Výkon v m.j. (ten sa doteraz kópiou neprenášal).

3. Do funkcie kontroly nerozpísaných hodín medzi PL a DZV Majstri, v prípade ak aj jeden z dokladov neexistuje, sme dopracovali porovnávanie z PL nielen odpracovaných hodín, ale aj hodín neodpracovaných (dovolenky, paragrafy - P-zam, P-dopr, P-ost.).
Na popísanú funkciu sa automaticky viaže úprava s prenosom neodpracovaných hodín do DZV MA. Pri položke Dovolenka sa hodiny prenesú do Denných záznamov o výkone automaticky, položku Nemocenské je možné hodinovo doplniť prostredníctvom tlačidla "doplniť z PL".

Upozornenie:

Po spustení update nie je popísaná úprava aktívna automaticky. Pre jej aktiváciu kontaktujte spoločnosť ICP.


Prehľad zmien vo verzii ORIS č. 316


Účtovníctvo

LEN PRE PLATCOV DPH:

1.  Evidencia vyhotovených faktúr, pri ktorých daňová povinnosť prechádza na príjemcu plnenia,

    pre druh dokladu Dobropis a Stornofaktúra.

    Na formulári Pohľadávka v záložke DPH pribudol check box C1 KVD, ktorého vyplnením sa
    zaktivuje  pole Dátum daňovej povinnosti, na základe ktorého budú doklady vstupovať do
    sekcie C1 Kontrolného výkazu DPH (vrátane exportu do xml.súboru) a do Zoznamu dokladov    
    pre KVD.
    Takto vyplnené doklady nevstupujú do Výkazu DPH!


Sklad MTZ

1.  Úprava v parametrizačnom okne zostavy Výdaje za obdobie (daňová zostava), v ktorom 

    pribudol check box Daňové+Nedaňové, zakliknutím ktorého výsledná zostava zobrazí údaje
    skladových dokladov na základe parametrizačných kritérií pre všetky sklady, ktoré majú na
    skladovej karte príznak daňový a zároveň nedaňový sklad.

2. V číselníku účtovných symbolov pribudol check box "Vyradený" na možnosť vyradenia tých  
    účtovných symbolov, ktoré sa už v programe nepoužívajú. Vyradené účtovné symboly sa už
    nebudú zobrazovať pri tvorbe nových skladových položiek, pri zaradení nových položiek
    DDHM/DDNM a nad parametrizačnými oknami výstupných zostáv.


Majstri

1.  Deaktivácia funkcií inštalovaných v poslednej verzií updatu č.315. Popis funkčností:

    a. Automatické doplnenie poľa výkon vo formulári Denný záznam o výkone zamestnanca v časti
        Výkony v prípade, ak je splnená podmienka m.j=hod a užívateľom vyplnené pole   
        odpracované hodiny. V takom prípade program automaticky doplní Výkon v m.j v príslušnom
        formáte.
    b. Funkcia Kopírovať DZV bude automaticky kopírovať záznam vytvorený podľa bodu a,

    Upozornenie:
    Pre aktiváciu obidvoch popísaných funkcii je potrebné kontaktovať spoločnosť ICP.